Archiv autora: Martina Janečková

Pozdní registrace k DPH

Registrovat se jako plátce DPH má podnikatel povinnost v případě překročení obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obratem se rozumí uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, tedy tržby, poskytnuté služby, prodané zboží. Výdaje nezohledňujeme. Plátcem DPH se stává od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy obrat překročil. Přihláška k registraci […]

Celý článek

Zdanění brigád

Ve společnosti často panuje názor, že brigádníci svoji odměnu nezdaňují. Není to tak docela pravda, mzda musí projít systémem zdanění. Jaká bude konečná daň závisí na výši odměny a na uplatňovaných slevách na dani. Podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů Každý zaměstnanec může podepsat prohlášení poplatníka, jedná se o „růžový formulář“, který zaručí, že zaměstnavatel mu […]

Celý článek

Paušální výdaje

Osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) mohou při stanovení základu daně z příjmů jako výdaje uplatnit buď skutečně zaplacené částky (např. za nákup materiálu a služeb, výplata mezd atd.), anebo mohou využít výdaje stanovené procentem z příjmů neboli paušální výdaje. Paušální výdaje jsou stanoveny procentem z příjmů podle druhu vykonávané činnosti. Řemeslné živnosti a zemědělství mohou využít […]

Celý článek

Pohledávky v dani z příjmů právnických osob

Pohledávkou rozumíme právo věřitele požadovat po dlužníkovi úhradu za poskytnuté plnění. Účetnictví funguje na akruální bázi, to znamená, že výnos vzniká k datu poskytnutí služby, k datu dodání zboží. Výnosy se zdaňují v období, do kterého věcně a časově spadají. Z hlediska zákona o daních z příjmů osoby vedoucí účetnictví zdaňují výnosy bez ohledu na to, zda již plnění odběratel […]

Celý článek

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 došlo k revizi termínů pro podání přiznání k dani z příjmů. Přibyl jeden další termín a zmírnily se podmínky pro odklad termínu při udělení plné moci daňovému poradci. 1. dubna Dlouhé roky se daňové přiznání podávalo do 31. března. V roce 2011 vstoupil v účinnost nový zákon Daňový řád, který termín posunul o jeden den, a to na […]

Celý článek

Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 2. část

V minulém článku jsme si uvedli, jaké nezdanitelné části základu daně mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání. Nyní se podíváme, jaké mohou uplatnit slevy na dani. Základní sleva na poplatníka Uplatnit základní slevu na poplatníka může každý, kdo podává daňové přiznání. Tato sleva se nijak nedokládá, v daňovém přiznání se prostě odečte od vypočtené daně. Za rok […]

Celý článek

Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 1. část

S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů mnoho daňových poplatníků hledá různé způsoby, jak snížit základ daně. V dnešním článku si uvedeme, jaké možnosti fyzické osoby mají. V § 15 zákona o daních z příjmů nalezneme nezdanitelné části základu daně, které si lze uplatnit. Bezúplatné plnění Poskytli jste dar nemocnici, škole, či jste darovali krev? Za […]

Celý článek

Vánoční dárky a jejich zdanění

Blíží se Vánoce a s nimi i předávání dárků. Běžně nás ani nenapadne v tento čas řešit nějaké daně, ale v určitých případech musí obdarovaný svůj dárek zdanit. Dary v příbuzenstvu Dary neboli bezúplatné příjmy jsou řešeny v § 10 zákona o daních z příjmů. Zákon osvobozuje dary mezi příbuznými. Zde ale pozor, nejsou osvobozeny dary od všech příbuzných. […]

Celý článek

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby mají z hlediska zákona o daních z příjmů nepříjemnou povinnost, a to oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 000 000 Kč. § 38v zákona o daních z příjmů uvádí, že fyzické osoby, které mají příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. […]

Celý článek

Živnost a nájem z hlediska DPH

Většina daňových subjektů má povědomí o tom, kdy vzniká povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Firmy i OSVČ si hlídají obrat 1 mil. Kč, protože po jeho překročení se stávají plátci DPH. Obrat je potřeba hlídat každý měsíc, protože se nepočítá za kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Přihláška k registraci se poté […]

Celý článek