Vánoční dárky a jejich zdanění

Blíží se Vánoce a s nimi i předávání dárků. Běžně nás ani nenapadne v tento čas řešit nějaké daně, ale v určitých případech musí obdarovaný svůj dárek zdanit.

Dary v příbuzenstvu

Dary neboli bezúplatné příjmy jsou řešeny v § 10 zákona o daních z příjmů. Zákon osvobozuje dary mezi příbuznými. Zde ale pozor, nejsou osvobozeny dary od všech příbuzných. Nemusíme danit přijatý dar od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti) a v linii vedlejší (sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela, manžel rodičů). Finanční limit pro osvobození zde není.

Příklad

Rodiče darují dítěti auto. Jedná se o dar osvobozený od daně z příjmů. Dítě nemusí tedy přijatý dar zdanit.

Dary mezi osobami, které spolu žijí

Dále nemusíme danit přijaté dary od osoby, se kterou žijeme ve společně hospodařící domácnosti nejméně 1 rok bezprostředně před získáním daru. Zde také není finanční limit pro osvobození.

Příklad

Druh žije s družkou ve společně hospodařící domácnosti 5 let. K Vánocům jí daruje zájezd v hodnotě 50 000 Kč. Tento dar je osvobozen od daně z příjmů a družka nemusí hodnotu zájezdu zdanit.

Dary mezi ostatními osobami

Ostatní dary přijaté od osob nevyjmenovaných v zákoně o daních z příjmů se osvobozují v případě, že hodnota daru od jednoho dárce nepřevyšuje částku 15 000 Kč v úhrnu za kalendářní rok. Kromě osob vzájemně nepříbuzných sem spadají i sestřenice, bratranci, manžel tety, manželka strýce, rodiče druha/družky, švagr, švagrová atd.

Příklad

Kamarádka daruje kamarádce v tíživé životní situaci částku 25 000 Kč. Obdarovaná kamarádka by měla přijatý dar zdanit, protože převýšil částku 15 000 Kč.

Příklad

Sestřenice daruje bratranci ojetý automobil v hodnotě 90 000 Kč. Jelikož hodnota daru převýšila 15 000 Kč, bratranec tento přijatý dar zdaní.

Příklad

Chlapec začne vztah s dívkou, nežijí spolu. Chlapec dívce koupí k Vánocům mobilní telefon v hodnotě 20 000 Kč. Hodnota daru je vyšší než 15 000 Kč a dívce vznikla povinnost hodnotu telefonu zdanit.

Podání daňového přiznání

Zdanění přijatých darů provedeme v rámci přiznání k dani z příjmů. Do daňového přiznání uvedeme všechny příjmy za zdaňovací období (zaměstnání, podnikání, pronájem a ostatní) a přijaté dary, které tvoří dílčí základ daně podle § 10 zákona o daních příjmů.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: