Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby mají z hlediska zákona o daních z příjmů nepříjemnou povinnost, a to oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 000 000 Kč.

§ 38v zákona o daních z příjmů uvádí, že fyzické osoby, které mají příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. V oznámení uvedou výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum, kdy příjem vznikl. Oznámení může mít volnou formu, anebo lze využít formulář zveřejněný na stránkách finanční správy.

Neoznamují se ty příjmy, které si finanční úřad může zjistit sám z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Jedná se např. o prodej nemovitosti, kdy finanční úřad může tyto údaje zjistit z katastru nemovitostí.

V případě nemovitosti nabyté darem, pokud je tento dar osvobozen od daně, oznámí obdarovaný osvobozený příjem finančnímu úřadu, jelikož FÚ nezjistí z katastru nemovitostí všechny potřebné údaje, především hodnotu nemovitosti. Další osvobozené příjmy v hodnotě vyšší než 5 mil. Kč, které se oznamují, jsou např. dědictví, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z prodeje družstevního podílu, příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci, přijaté dary atd.

V případě neoznámení osvobozeného příjmu finančnímu úřadu hrozí poplatníkovi vysoké pokuty. §38w zákona o daních z příjmů uvádí výši sankcí. Pokud oznámení poplatník podá opožděně po termínu, aniž by k tomu byl vyzván, činí pokuta 0,1 % z částky neoznámeného příjmu. Jestliže poplatník oznámení neučiní a finanční úřad ho vyzve, aby oznámení provedl v náhradní lhůtě, bude mu udělena pokuta ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu. Pokud by poplatník obdržel výzvu k oznámení osvobozeného příjmu a nedodržel by náhradní lhůtu stanovenou finančním úřadem, bude mu udělena pokuta ve výši 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Finanční úřad může na základě žádosti pokutu prominout. Je však potřeba okolnosti neoznámení osvobozeného příjmu řádně zdůvodnit.

Příklad

Poplatník dostal darem od rodičů v roce 2021 nemovitost v hodnotě 8 000 000 Kč. Dary od rodičů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Do termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, tj. do 1. 4. 2022, resp. do 2.5.2022, pokud bude podáno elektronicky, má povinnost oznámit finančnímu úřadu tento osvobozený příjem.

Poplatník však o této povinnost neví a osvobozený příjem finančnímu úřadu neoznámí. Finanční úřad pošle výzvu, aby oznámení provedl v náhradní lhůtě 15 dní. Poplatník tedy v této lhůtě oznámí osvobozený příjem – darovanou nemovitost od rodičů.

Jelikož finanční úřad poplatníka vyzval, aby oznámení provedl, vyměří pokutu 10 % z částky neoznámeného příjmu, 10 % z 8 000 000 Kč, tedy 800 000 Kč.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: