Archiv rubriky: Účetnictví

Účetní angličtina: Bookkeeping

Podvojný systém účetnictví je prověřený staletími a používá se celém světě obdobně. Pokud komunikujeme v anglickém jazyce, je třeba mít na paměti, že některé výrazy se v britské a americké angličtině mohou lišit. Podívejme se na základní slovní zásobu pro účetní. 1. Napište anglický výraz pro … 1) aktiva         2) pasiva        3) jmění společnosti    4) […]

Celý článek

Pohledávky v dani z příjmů právnických osob

Pohledávkou rozumíme právo věřitele požadovat po dlužníkovi úhradu za poskytnuté plnění. Účetnictví funguje na akruální bázi, to znamená, že výnos vzniká k datu poskytnutí služby, k datu dodání zboží. Výnosy se zdaňují v období, do kterého věcně a časově spadají. Z hlediska zákona o daních z příjmů osoby vedoucí účetnictví zdaňují výnosy bez ohledu na to, zda již plnění odběratel […]

Celý článek

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 došlo k revizi termínů pro podání přiznání k dani z příjmů. Přibyl jeden další termín a zmírnily se podmínky pro odklad termínu při udělení plné moci daňovému poradci. 1. dubna Dlouhé roky se daňové přiznání podávalo do 31. března. V roce 2011 vstoupil v účinnost nový zákon Daňový řád, který termín posunul o jeden den, a to na […]

Celý článek

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění

U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a násl. z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (v roce 2022 se jedná o částku […]

Celý článek

Zaměstnavatel a důsledky prohraného pracovněprávního sporu ve zdravotním pojištění

Následky neplatného rozvázání pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pokud zaměstnavatel neplatně ukončí se zaměstnancem pracovní poměr (tj. dá mu neplatnou výpověď nebo s ním neplatně zruší pracovní poměr okamžitě či ve zkušební době) a zaměstnanec zaměstnavateli současně bez zbytečného odkladu písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, […]

Celý článek

Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 2. část

V minulém článku jsme si uvedli, jaké nezdanitelné části základu daně mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání. Nyní se podíváme, jaké mohou uplatnit slevy na dani. Základní sleva na poplatníka Uplatnit základní slevu na poplatníka může každý, kdo podává daňové přiznání. Tato sleva se nijak nedokládá, v daňovém přiznání se prostě odečte od vypočtené daně. Za rok […]

Celý článek

Účetnictví jsou nejen čísla, ale i texty

Účetnictví je deník a tomu, kdo v něm umí číst, zobrazuje řečí čísel příběh každé firmy. Čtenář by se při jeho čtení měl dozvědět vše potřebné, aniž by musel odbíhat dohledávat konkrétní doklady. Proto účetní programy obsahují kromě čísel prostor také pro text. Při účtování jednotlivých operací tak máme možnost zadávat k nim také jejich […]

Celý článek

Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 1. část

S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů mnoho daňových poplatníků hledá různé způsoby, jak snížit základ daně. V dnešním článku si uvedeme, jaké možnosti fyzické osoby mají. V § 15 zákona o daních z příjmů nalezneme nezdanitelné části základu daně, které si lze uplatnit. Bezúplatné plnění Poskytli jste dar nemocnici, škole, či jste darovali krev? Za […]

Celý článek

Účetní angličtina: Accounting principles

I když se způsoby, jakými se účtuje v různých zemích, mohou v detailech lišit, základem zůstávají principy, kterými se řídí účetní po celém světě. Připomeňte si tyto zásady a procvičte si anglickou slovní zásobu. 1. Vzpomenete si na české názvy těchto účetních zásad? a) The full-disclosure principle Financial reporting must include all significant information. b) The […]

Celý článek

Příloha k účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrky v účetních jednotkách. Nedílnou součástí účetní závěrky je vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty také příloha k účetní závěrce, bez které by některé informace uváděné ve výkazech nemohly být správně interpretované. Její obsah upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví týkající se podnikatelů). Přílohu […]

Celý článek