Příloha k účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrky v účetních jednotkách. Nedílnou součástí účetní závěrky je vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty také příloha k účetní závěrce, bez které by některé informace uváděné ve výkazech nemohly být správně interpretované. Její obsah upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví týkající se podnikatelů). Přílohu nesmí opomenout žádná účetní jednotka.

Jejím obsahem je rozšíření informací o účetní jednotce, které se nevešly do výkazu zisku a ztráty a také do rozvahy. I příloha může být sestavena v plném nebo zkráceném rozsahu, přičemž zkrácený rozsah je určený pro malé a mikro účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Přestože není předepsána její forma, poslední roky se účetní jednotky uchylují k doporučení, že informace v příloze se řadí stejným způsobem jako položky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Každý řádek výkazu tak rozšíříme o doplňující informaci, pokud je to potřeba.

Některé položky v příloze mají obecný charakter a uvádí je všechny účetní jednotky. Jedná se např. o název účetní jednotky, její sídlo, předmět podnikání, IČO nebo rozvahový den. Některé položky v příloze jsou povinné, např. použité účetní zásady, účetní metody, metody oceňování, závazky a pohledávky se splatností nad 5 let, závazky kryté zárukami nebo průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Další informace v příloze se uvádějí podle kategorizace účetních jednotek, tedy např. střední účetní jednotky uvádí navíc informace o konsolidaci nebo o rozdělení zisku či vypořádání ztráty, velké účetní jednotky musí navíc uvádět informace o rozčlenění tržeb nebo odměně auditorovi.

V současné době lze pořídit vzory přílohy k účetní závěrce, a to i podle kategorizace účetních jednotek. Účetní jednotka jej pouze vyplní a v následujících letech aktualizuje.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: