Pozdní registrace k DPH

Registrovat se jako plátce DPH má podnikatel povinnost v případě překročení obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obratem se rozumí uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, tedy tržby, poskytnuté služby, prodané zboží. Výdaje nezohledňujeme. Plátcem DPH se stává od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy obrat překročil. Přihláška k registraci se podává finančnímu úřadu do 15 dnů po skončení měsíce, kdy byl obrat překročen.

Podnikatelé si často neuvědomují, že obrat nestačí spočítat po ukončení kalendářního roku, ale je potřeba ho hlídat každý měsíc. To může způsobit problém, že podnikatel se stane plátcem DPH a zjistí to pozdě, tedy až po uplynutí lhůt. Jaké to má potom následky?

Příklad

  • Podnikatel otevřel obchod se sportovním vybavením a měl následující obrat (tržby):
    • leden 2021 až prosinec 2021  850 000 Kč 
    • únor 2021 až leden 2022  890 000 Kč
    • březen 2021 až únor 2022  950 000 Kč
    • duben 2021 až březen 2022 1 030 000 Kč
  • V březnu 2022 došlo k překročení obratu 1 mil. Kč. Do 15. dubna podá finančnímu úřadu přihlášku k registraci a plátcem DPH se stane od 1. května. Od května tedy bude své příjmy zatěžovat příslušnou sazbou DPH a bude podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Pokud by tento podnikatel nesledoval svůj obrat každý měsíc a zjistil by na jaře 2023 až při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2022, že obrat překročil, tak přesto se stal plátcem DPH od května 2022. V takovém případě se zaregistruje jako plátce DPH zpětně.

Noví plátci DPH mají měsíční zdaňovací období. Za každý měsíc od května 2022 bude muset podat přiznání k DPH. V daňovém přiznání uvede svá uskutečněná plnění (tržby) a zároveň si uplatní nárok na odpočet z nakoupených plnění (např. faktury za nákup zboží, faktury za energie, faktury za telefon a internet atd.) Výslednou daňovou povinnost zaplatí finančnímu úřadu. Dále bude muset podat za každý měsíc kontrolní hlášení.

Finanční úřad mu vyměří sankce, které nejsou zrovna malé. Za každé pozdě podané daňové přiznání k DPH vyměří pokutu za opožděné tvrzení daně. Tato pokuta je ve výši 0,05 % denně z výše daňové povinnosti, kterou tvrdíme v daňovém přiznání, příp. z výše nadměrného odpočtu, který by nám FÚ vracel. Za každou pozdě zaplacenou daň FÚ vyměří úrok z prodlení, který je ve výši repo sazby ČNB platné k 1. dni kalendářního pololetí zvýšené o 8 procentních bodů (ve druhém pololetí roku 2022 platí repo sazba ČNB 7 %, úrok z prodlení je tedy 15 % p.a.). Za každé pozdě podané kontrolní hlášení vyměří FÚ pokutu 1 000 Kč.

Podceňovat sledování obratu se nevyplácí a neznalost zákona bohužel neomlouvá. Sankce za pozdní registraci k DPH mohou být hodně vysoké. FÚ vyměří pokutu za opožděné tvrzení daně, úrok z prodlení za každou pozdě zaplacenou daň, pokutu za každé pozdě podané kontrolní hlášení. A v neposlední řadě musíme zaplatit i samotnou daň, kterou v daňových přiznáních vyčíslíme.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: