Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 došlo k revizi termínů pro podání přiznání k dani z příjmů. Přibyl jeden další termín a zmírnily se podmínky pro odklad termínu při udělení plné moci daňovému poradci.

1. dubna

Dlouhé roky se daňové přiznání podávalo do 31. března. V roce 2011 vstoupil v účinnost nový zákon Daňový řád, který termín posunul o jeden den, a to na 1. dubna. Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů nestanovuje zákon o daních z příjmů, ale daňový řád v § 136.

1. duben se od roku 2021 vztahuje na podání v papírové podobě, tzn. daňová přiznání podaná fyzicky na podatelnu FÚ, příp. poštou.

1. května

Poplatník daně, který využije podání daňového přiznání v elektronické podobě, může podat přiznání až do 1. května. První květen je ale státním svátkem a v tom případě se termín posouvá na následující pracovní den. V roce 2022, při podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2021, máme možnost podání učinit až do 2. května.

Daňový řád stanovuje jako elektronické podání formát xml. Daňové přiznání tedy musí být podáno ve formátu xml. Daňové přiznání můžeme podat prostřednictvím datové schránky, anebo využít k podpisu eidentitu (např. bankovní identitu), příp. podepsat elektronickým podpisem. Elektronické podání můžeme využít i v případě, že nemáme datovou schránku ani nemáme zřízenu eidentitu. V takovém případě podáme nepodepsané daňové přiznání přes daňový portál (www.daneelektronicky.cz). Po podání systém vygeneruje potvrzení o elektronickém podání, které podepíšeme a podáme do 5 dnů na finanční úřad.

1. července

Další možností, jakou můžeme využít, je odklad pro podání daňového přiznání do 1. července. V tom případě musíme udělit plnou moc k podání daňového přiznání daňovému poradci anebo advokátovi. Daňové přiznání poté podepisuje daňový poradce, příp. advokát, resp. podává svojí datovou schránkou finančnímu úřadu. Plná moc musí být doručena finančnímu úřadu nejpozději se zpracovaným daňovým přiznáním. Takže když si v červnu vzpomeneme, že jsme zapomněli podat daňové přiznání, máme ještě možnost vyhledat daňového poradce, udělit mu plnou moc a budeme mít termín prodloužen do 1. července.

1. října

Další možností, jak prodloužit lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů, je požádat finanční úřad dle § 36 daňového řádu. V žádosti uvedeme důvody, proč není možné podat daňové přiznání v termínech stanovených zákonem, a finanční úřad může lhůtu prodloužit až o 3 měsíce. V případě, že daňové přiznání za nás podává daňový poradce, je možné požádat o prodloužení lhůty až do 1. října.

1. listopadu

Pokud máme příjmy ze zahraničí, můžeme požádat finanční úřad o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů až na 10 měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy až do 1. listopadu.

V těchto dvou posledních případech ale bude záležet na finančním úřadu, zda lhůtu, a o kolik měsíců, prodlouží.

Splatnost daně

Splatnost daně z příjmů se shoduje s termínem pro podání daňového přiznání. Tedy při podání daňového přiznání v papírové podobě je termín pro platbu daně 1. dubna, při elektronickém podání je daň potřeba zaplatit do 1. května (resp. následující pracovní den), a při odkladu do 1. července.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: