Účetní angličtina: How to describe graphs – 1

Obrázky a další vizuální prvky jsou vítaným oživením prezentací a pokud mluvíme o číselných hodnotách, například vývoji cen, grafy a diagramy nám pomohou přitáhnout pozornost posluchačů. Naučte se slovíčka a fráze, se kterými takovou prezentaci hravě zvládnete i v angličtině.

1. Přiřaďte k sobě slovesa s opačným významem

fall / get worse / go down / decrease

 • a) to go up                  x          to _____
 • b) to increase             x          to _____
 • c) to improve              x          to _____
 • d) to rise                      x          to _____

2. Přiřaďte k sobě slovesa se stejným významem

fluctuate / remain stable / hit the bottom / top out

 • a) to reach the highest point               =          to _____
 • b) to reach the lowest point                =          to _____
 • c) to go up and down                          =          to _____
 • d) to maintain the same level             =          to _____

3. Najděte v každé řadě sloveso, které se tam svým významem nehodí

 • a) to grow / to stay constant / to climb / to skyrocket
 • b) to decline / to plummet / to peak / to drop
 • c) to level off / to remain constant / to stabilise / to plunge

4. Vytvořte od daných přídavných jmen příslovce podle vzoru

example: slow – slowly

 • a) rapid            –
 • b) moderate    –
 • c) dramatic     –
 • d) substantial   –

5. Přiřaďte k sobě příslovce se stejným významem

sharply / significantly / slightly / steadily

 • a) a little                      = _____
 • b) regularly                 = _____
 • c) suddenly                 = _____
 • d) considerably           = _____

6. Doplňte do vět předložky

of / in / from / by / to

 • a) Inflation has increased _____ 9 _____ 12 %.
 • b) Inflation has increased _____ 3 %.
 • c) That’s an increase _____ 3 %.
 • d) There has been a 3% increase _____ inflation.

7. Přeložte celé věty

 • a) Náklady se obvykle zvyšují každý rok.
 • b) Prodeje dosáhly maxima v dubnu.
 • c) Směnný kurz prudce poklesl.
 • d) Ceny akcií se po dva roky držely na stejné úrovni.
 • e) Náklady na palivo minulý rok významně vzrostly.
 • f) Očekáváme pokles cen o 10 %.

Správné odpovědi

1. Přiřaďte k sobě slovesa s opačným významem

 • a) go down
 • b) decrease (snížit se)
 • c) get worse (zhoršit se)
 • d) fall (spadnout)

2. Přiřaďte k sobě slovesa se stejným významem

 • a) top out (dosáhnout vrcholu)
 • b) hit the bottom (narazit na dno)
 • c) fluctuate (oscilovat)
 • d) remain stable (zůstávat stabilní)

3. Najděte v každé řadě sloveso, které se tam svým významem nehodí

 • a) to stay constant (zůstat neměnný)
 • b) to peak (kulminovat)
 • c) to plunge (propadnout se)

4. Vytvořte od daných přídavných jmen příslovce podle vzoru

 • a) rapidly (rychle)
 • b) moderately (mírně, nevýrazně)
 • c) dramatically (dramaticky)
 • d) substantially (podstatně, značně)

5. Přiřaďte k sobě příslovce se stejným významem

 • a) slightly (nepatrně)
 • b) steadily (plynule, rovnoměrně)
 • c) sharply (prudce, náhle)
 • d) significantly (významně)

6. Doplňte do vět předložky

 • a) from 9 to 12 %
 • b) by 3 % (předložka za slovesem)
 • c) of 3 % (předložka za podstatným jménem)
 • d) in inflation

7. Přeložte celé věty

 • a) Costs usually increase (go up) every year.
 • b) Sales reached a peak (reached a maximum, peaked, topped out) in April.
 • c) The exchange rate has dropped sharply (has fallen significantly, has plunged).
 • d) Share prices remained stable (levelled off, stayed constant) for two years.
 • e) Fuel costs rose significantly (went up dramatically, grew substantially) last year.
 • f) We’re expecting a 10% fall (drop, decline, decrease) in prices. or We’ re expecting prices to fall (drop, decline, decrease, go down) by 10 %.