Účetní angličtina: How to describe graphs – 2

V předchozím příspěvku o grafech a číslech jsme probrali jednotlivá slovíčka a nyní se zaměříme na celé fráze. Podíváme se také na několik typů vizuálů a řekneme si, jak s nimi při prezentaci pracovat.

Popis grafu můžete uvést některou z těchto frází

 • Let’s turn to this diagram…
 • I’d like you to look at this chart…
 • If you look at this graph, you will notice…
 • Let me show you this line graph (bar chart, pie chart, diagram)…
 • To illustrate my point, I’d like to show you some charts…

Jednotlivé části a prvky grafů popište takto

 • The vertical axis shows…
 • The horizontal axis reperesents…
 • The curve illustrates…
 • The solid (dashed, broken, wavy, dash-and-dot) line shows…
 • The shaded area describes…
 • The blue (red, yellow) segment is for…
 • The green bar is for…

Typy grafů

Existuje řada různých typů grafů a data mohou být prezentována mnoha způsoby. Ten správný vizuál pro vaši prezentaci bude nejen lahodit oku, ale především bude přehledně ilustrovat údaje, které sdělujete. Toto jsou tři hlavní typy grafů:

Spojnicové grafy

Spojnicový graf (line graph) se hodí, pokud chcete ukázat, jak se data měnila v průběhu času. Tímto typem grafu můžete také vysvětlit vztah několika sledovaných objektů během určitého období. Uplatníte tu především slovní zásobu popisující pohyb nahoru a dolů, případně stagnaci sledovaného jevu. Graf popisujte podél vodorovné osy a komentujte pohyb linie (spojnice bodů), která představuje změny a trendy.

Příklad

 • Social media usage was near zero in 2005 and skyrocketed to 52 per cent in 2010, before climbing more slowly to 80 per cent in 2015. Smart phones and tablets appeared in 2010 and, similarly, followed an upward trend. However, as the graph shows, the growth of some of these products slowed down noticeably after the intial surge. Since 2010, ownership of these technologies has been increasing, and it will be interesting to see when it peaks.

Sloupcové a pruhové grafy

Sloupcové a pruhové grafy (bar charts) se používají k zobrazení vztahů mezi různými datovými řadami, které jsou na sobě nezávislé. Tyto grafy rozdělují data do samostatných pruhů, které lze nakreslit svisle nebo vodorovně. Jejich délka označuje uváděnou hodnotu. Sloupcový graf je nejběžnějším vizuálem pro prezentaci statistických dat. Při popisování sloupcového grafu postupujte zleva doprava a popište, zda jde trend nahoru, dolů nebo zda zůstává stejný.

Příklad

 • This bar chart illustrates the number of men and women studying engineering between the years 1992 and 2012 at 10-year intervals. The number of male students fell slightly from 14,000 in 1992 to 12,000 in 2002 and then levelled off through the following decade. The number of female students was relatively low, starting at 2,000 in 1992. However, it grew steadily by 1,500 each decade.

Výsečové grafy

Výsečové grafy, takzvané koláče (pie charts), dobře znázorňují, jak je celek rozdělen na různé části. Každý segment reprezentuje jednu kategorii z celkové sady dat. Obvykle se tímto způsobem prezentuje procentuální rozdělení. Chcete-li graf popsat, vysvětlete, jaký podíl na celkovém počtu má každá kategorie, a porovnejte jednotlivé díly mezi sebou.

Příklad

 • This graph shows the results of a survey in which people aged 16 and over were asked about their preferred devices for accessing the internet. From the pie chart it is clear that the majority of participants prefer to use smartphones and laptops with just a three per cent difference between the two. Nearly a third of participants prefer to go online with a smartphone. Thirty per cent use a laptop. A tablet accounts for nineteen per cent of users´ preferred devices, a desktop computer for fourteen per cent. Only a small minority, four per cent, prefer a device other than the main four.

Při popisování používejte synonyma, neopakujte stále stejnou frázi. Zaměřte se na tři nejdůležitější údaje a snažte se, aby posluchačům z vaší prezentace utkvěly. Vytvořte takové grafy, které by přednášené informace dokázaly sdělit i bez vašeho komentáře.

Slovní zásoba:

 • diagram [ˈdaɪəˌgræm] = diagram
 • chart [tʃɑːt] = schéma, tabulka, graf
 • line graph [lain grɑːf, græf] = spojnicový (čárový) graf
 • bar chart = sloupcový graf
 • pie chart = výsečový (kruhový) diagram
 • vertical axis = svislá osa
 • horizontal axis = vodorovná osa
 • curve = křivka
 • solid line = plná čára (linie)
 • dashed = čárkovaná
 • broken = zde: přerušovaná
 • wavy = vlnitá
 • dash-and-dot = čerchovaná
 • shaded = stínovaný
 • bar = zde: sloupec grafu
 • usage = používání
 • upward trend = stoupající tendence
 • surge = nárůst
 • survey = průzkum
 • device = zařízení
 • majority [məˈdʒɒrɪtɪ] = většina
 • minority [maɪˈnɒrɪtɪ, mɪˈnɒrɪtɪ] = menšina
 • participant = účastník
 • account for = zde: tvořit