Temperament osobnosti

Temperamentem nazýváme souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Souvisí se vzrušivostí, tedy mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tedy vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i jejich formou neboli reakcí na určité podněty. Temperament určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.

Temperament souvisí se starověkou představou, že každou osobu lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných šťáv čili humorů. Učenci si již od starověku všímali, že různí lidé reagují na podněty odlišně, ale charakteristicky. Vznikaly snahy každého jedince zařadit do určitého typu. Antičtí lékaři Hippokrates a Galénos položili základy studiu temperamentu a stáli na počátku dlouhé řady typologií osobnosti. Hippokrates je duchovním otcem typologie temperamentu, která vychází z představy o čtyřech tělesných šťávách (neboli humorech, například krev, hlen či žluč), jejichž poměr určuje reakce na okolí.

Hippokrates rozdělil temperament na čtyři typy, které byly rozvíjeny pozdějšími badateli. Jedná se o sangvinika, flegmatika, melancholika a cholerika. V průběhu století byla rozpracována charakteristiky těchto čtyř typů osobnosti a jejich reaktivity na různé podněty. Je vhodné nezapomínat, že každý člověk v sobě sice ukrývá obvykle nějaký jeden převažující temperament, avšak v mnoha životních situacích se ke slovu hlásí i temperamenty zbývající.

Sangvinik

 • vyznačuje se přiměřenou reaktivitou (na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně)
 • je přizpůsobivý a emočně vyrovnaný
 • bývá vesele laděný, optimistický, někdy až nestálý a lehkovážný
 • typické je pro něho rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření
 • jeho prožitky bývají spíše mělké a stejně tak i jeho city

Flegmatik

 • vyznačuje se nízkou reaktivitou, bývá emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty
 • vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii
 • bývá spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků
 • nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný
 • hlubší vztahy navazuje jen s vybranými osobami

Melancholik

 • vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti
 • život bývá pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost
 • bývá emočně velmi stálý, nicméně intenzita jeho citů se často neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně
 • obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou však trvalé a hluboké

Cholerik

 • vyznačuje se silnou vzrušivostí, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“
 • bývá netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné
 • bývá emočně labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran

 

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *