Splatnost daně z příjmů a co dělat v případě, že nemáme finanční prostředky na úhradu daně

Daňovým poplatníkům vzniká povinnost nejen podávat daňová přiznání, ale také vypočtenou daň zaplatit. V tomto článku si uvedeme, jaké jsou termíny pro splatnost daně z příjmů, a jaké máme možnosti v případě, že nemáme dostatek finančních prostředků daň uhradit.

Termínů pro podání přiznání k dani z příjmů, ať už fyzických, tak i právnických osob, a s tím související splatnost daně, je více. Dosud jsme podávali daňové přiznání a daň platili do 1. dubna, anebo do 1. července, pokud jsme využili odkladu od daňového poradce nebo advokáta. Od roku 2021 přibyl další termín, a to 1. května (resp. 3. května), jenž mohou využít poplatníci, kteří podávají daňové přiznání elektronicky. Termín 1. dubna zůstává pro ty, kteří podávají daňové přiznání v papírové podobě.

Pozdě zaplacená daň

V případě pozdě zaplacené daně nám finanční úřad vyměří úrok z prodlení. Úrok začíná běžet 4. den po termínu splatnosti. Úroková sazba se stanoví jako repo sazba ČNB k 1. dni kalendářního pololetí zvýšená o 8 procentních bodů. U prodlení se splatností daně z příjmů za rok 2020 počítejte tedy s úrokovou sazbou 8,25 % p.a.

Nedostatek prostředků na zaplacení daně

Zpracovali jsme daňové přiznání, vypočetli daňovou povinnost a z různých důvodů nemáme dostatek prostředků na zaplacení daně. Daňový řád nám nabízí možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. V žádosti uvedeme, do kdy potřebujeme s úhradou daně posečkat, anebo navrhneme splátkový kalendář. O posečkání lze požádat i zpětně.

Naši žádost musíme řádně zdůvodnit a doložit. Pokud by úhrada daně pro nás znamenala vážnou újmu, např. ztrátu bydlení z důvodu, že nebudeme schopni splácet hypotéku, v případě podnikatelů ztrátu klíčových zakázek nebo zaměstnanců, tak tuto skutečnost finančnímu úřadu prokážeme. Nejčastěji se dokládají výpisy z bankovního účtu, smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s podnikáním, stav pokladny, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, příp. u fyzických osob peněžní deník.

Správce daně do 30 dnů rozhodne, zda žádosti o posečkání úhrady daně vyhoví a může stanovit i nějaké podmínky. Např. všechny další daňové povinnosti budou zaplaceny v řádném termínu. V případě nedodržení navazujících podmínek může finanční úřad posečkání úhrady daně zrušit. Úroková sazba v případě posečkání úhrady daně je repo sazba ČNB k 1. dni kalendářního pololetí zvýšená o 4 procentní body.

Pokud daň zaplatíme a bude nám vyměřen úrok z prodlení či úrok z posečkané částky, můžeme ze závažných důvodů požádat ještě o prominutí tohoto úroku.

Ministryně financí ve finančním zpravodaji 16/2021 plošně prominula sankce za pozdě podané přiznání k dani z příjmů a pozdě zaplacenou daň za rok 2020 v případě, že papírové podání bude učiněno a daň zaplacena do 3.5.2021 a podání v elektronické podobě bude učiněno a daň zaplacena do 1.6.2021.

Požádat o posečkání úhrady daně lze nejen u daně z příjmů, ale u i dalších daní, jako např. DPH.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: