Právní aspekty reklamy – díl 2.

V předešlém díle našeho mini-seriálu o právních aspektech komerční reklamy a marketingové propagace v České republice jsme se zaměřili na téma reklama a nový Občanský zákoník. V tomto díle si představíme Etický kodex reklamy a shrneme právní aspekty reklamy vycházející z Autorského zákona, Tiskového zákona a Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Etický kodex reklamy

 • Rada pro reklamu je samostatný nestátní orgán, občanské sdružení, které navazuje na českou legislativu, respektive doplňuje ji o etické podmínky pro reklamu jako takovou.
 • Cílem Rady pro reklamu je určité omezení reklamního průmyslu, aby nedocházelo k etickým či morálním poškozením společnosti dané země. 
 • Rada pro reklamu se zabývá reklamou

a. v periodickém tisku
b. v rozhlasovém a televizním vysílání
c. na internetu
d. v audiovizuální produkci
e. v kinech
f. na plakátových plochách
g. zásilkových služeb

 • Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky.

– Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
– Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady.
– Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování.
– Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.
– Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v reklamě.

 • Rada pro reklamu je samoregulační orgán, který reaguje na základě podané stížnosti na danou reklamu, či pokud sám dospěje k názoru, že daná reklama porušuje etický kodex.

– Konkrétně se může jednat o výskyt sexismu, přílišného násilí, ohrožení ochrany spotřebitele, nabádání k užívání návykových látek apod.

 • Rada pro reklamu nemá pravomoc udělovat finanční pokuty a svá rozhodnutí tak podává formou doporučení. Je však rovněž způsobilá k podávání odborného posudku, na jehož základě může rozhodnout příslušný krajský živnostenský úřad, který má již zákonem danou pravomoc k udělování sankcí (např. finanční pokuty).

Reklama a Autorský zákon

 • Ochrana reklamy jakožto autorského díla.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
 • Tento zákon upravuje

a. práva autora k jeho autorskému dílu,
b. práva související s právem autorským:

i. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
ii. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
iii. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
iv. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,
v. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,
vi. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,

c. právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
d. ochranu práv podle tohoto zákona,
e. kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Reklama a Tiskový zákon

 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
 • Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku vydávaného nebo šířeného na území České republiky.
 • Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.
 •  Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel.
 • Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce:

– Vydavatel neodpovídá podle tohoto zákona za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém tisku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele. Nedotčena zůstává odpovědnost vydavatele podle zvláštního právního předpisu.

Reklama a Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 • Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Tento zákon upravuje výkon státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústřední správní úřad, který:

a. vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu,
b. a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání,
c. dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

 • Tento zákon se zabývá regulací umístění následujících forem reklamy do televizního a rozhlasového vysílání.

a. obchodní sdělení
b. reklama
c. teleshopping
d. sponzorování
e. v případě televizního vysílání umístění produktu nebo jakákoli další podoba začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.

Reklama a Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

 • Product placement neboli umístění produktů či značek s reklamním účelem do televizních pořadů, filmů a dalších audiovizuálních děl.
 • Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
 • Tento zákon product placement přesně definuje a povoluje jeho používání.
 • Uvedeným zákonem se novelizoval zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a také zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

 

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *