Maximální možný rozsah práce na dohodu

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Ačkoli se v zákoníku práce stanoví maximální možný rozsah práce, který lze konat na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tento rozsah je praxi často překračován, aniž by byla v zákoně o inspekci práce explicitně stanovena skutková podstata přestupku a správního deliktu, která by umožňovala, toto jednání postihovat. Proto zákon o inspekci práce nově od 1. ledna 2015 stanoví, že fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Za tento přestupek a správní delikt lze nově uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč. Tato výše pokuty vychází z toho, že se jedná o velmi frekventované porušení, sloužící často k zastírání výkonu nelegální práce.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *