Agrese, manipulace, pasivita aneb co do správné komunikace nepatří

Komunikací neboli dorozumíváním označujeme všechny způsoby sdělování informací, myšlenek, názorů, pocitů, přání a proseb. Komunikace má být otevřená, jasná, přehledná a vstřícná. Za ideální komunikační styl a strategii považujeme tzv. asertivní komunikaci. Opakem asertivního komunikačního stylu a strategie je agresivní komunikace, manipulativní chování a pasivní komunikace.

Agresivní komunikace

 • prosazování sebe na úkor druhých
 • bezohlednost vůči právům, zájmům a pocitům druhých
 • ponižování druhých
 • přesvědčení o vlastní (výlučné) pravdě
 • tendence druhým kázat, vyčítat, moralizovat a poučovat je
 • neschopnost přiznat vlastní chybu
 • tendence zaměňovat upřímnost s útočností
 • přehnané sebevědomí
 • hrubá slova, křik, sarkasmus, ironie, značkování (tendence přisuzovat věcem „nálepky“ a zevšeobecňovat), významné mlčení
 • agresivní komunikace může být zástěrkou pro vlastní komplexy a nejistotu

Manipulativní chování

 • nepřímo sleduje skryté, obvykle egoistické cíle
 • snaha dostat druhého do takového vnitřního rozpoložení (pocit viny, úzkosti, vlastní nedokonalosti apod.), v němž podlehne naší manipulaci
 • manipulativní chování apeluje na morální hodnoty, slušnost či lidskost druhého
 • manipulují jak agresivní, tak pasivní jedinci
 • techniky manipulace – pláč, křik, výčitky, předstírání bezmocnosti, lichotky atd.
 • cílem je vítězství, respektive prosazení vlastních zájmů na úkor druhých, nikoliv kompromis nebo vzájemná spolupráce
 • manipulativní chování může být zástěrkou pro vlastní nejistotu a nedůvěru v lidi

Pasivní komunikace

 • absence sebejistoty a schopnosti sebeprosazení
 • bezbrannost a poddajnost vůči požadavkům druhých
 • tendence ustupovat ostatním
 • tendence často se omlouvat
 • vyhýbání se výměně názorů, neschopnost konfrontace, někdy až sociální izolace
 • nezřídka je takový jedinec nepřirozeně snaživý a nadmíru se omlouvá ve snaze vyhnout se a předejít kritice ze strany druhých
 • tendence obviňovat své okolí z agrese a využívání vlastní osoby (často oprávněně)
 • pasivní jedinec si často vybíjí svůj vztek a frustraci na ještě slabších jedincích
 • pasivní jedinci rovněž mají tendenci přizpůsobovat se silnějším jedincům, kterým projevují až přehnanou oddanost, opakují jejich názory a stávají se na nich závislí

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: