Základní role při řízení projektu

Většina metodik do řízení projektu zavádí různé projektové role. Jejich smyslem je jasně vymezit odpovědnosti klíčových účastníků projektu a zajistit tak efektivnější průběh projektu. Následující článek rozebírá nejčastěji zmiňované projektové role a to: projektového manažera, sponzora projektu, vedoucího týmu a administrátora projektu.

Projektový manažer

Klíčovou osobou projektu se zpravidla stává sám projektový manažer. Z pohledu hierarchie bývá podřízený sponzorovi projektu. Jeho hlavní úlohou je projekt naplánovat jako celek i jednotlivé fáze a samozřejmě jej řídit. Pokud projekt zahrnuje vedoucí týmů, stává se jejich hlavním manažerem. Od projektového manažera sponzor očekává, že doručí výstupy projektu včas a v požadované kvalitě. Činnost projektového manažera bývá velmi různorodá a pokrývá většinu znalostních oblastí řízení projektu. Od sestavování harmonogramu přes řízení projektových rizik až po specifikaci požadavků na výstupy projektu.

Vedle administrativně řídících úkolů projektového manažera se projektový manažer samozřejmě stará i o vedení týmu. Očekává se, že dokáže své podřízené dostatečně motivovat, rozvíjet i vyřešit případné konflikty mezi nimi.

Sponzor projektu

Ve vztahu k projektu to bude on, kdo v budoucnu ocení jeho přínosy. Zpravidla také na svůj projekt uvolňuje peníze. Jde tedy o klíčovou osobu, které má na průběh i pokračování projektu značný vliv. Většina problémů či významných okolností bývá od projektového manažera hlášena právě jemu. Sponzor projektu má také zpravidla vazbu na vedení organizace, kde se tento realizuje, a proto bývá často poslem zpráv z nejvyšších míst.

Vedoucí týmu

Rozsáhlé projekty se zpravidla skládají z několika spolupracujících týmů. Každý z nich má svého vedoucího, který se zodpovídá projektovému manažerovi. Vedoucí týmu vede své lidi, jež zpravidla pracují na některém z výstupů projektu. Od projektového manažera přijímá balíky práce a zadává je svým podřízeným.

Administrátor projektu

Administrátor projektu většinou úzce spolupracuje s projektovým manažerem. Ve věcech projektu mu dělá administrativní podporu. Stará se například o to, aby byly klíčové projektové dokumenty aktuální. Aktualizuje rozpočet, harmonogram a také může být zodpovědný za evidenci dokončených úkolů.

Vedle zmiňovaných rolí samozřejmě projekt tvoří zejména členové projektového týmu. Z pohledu hierarchie se zodpovídají vedoucímu týmu nebo projektovému manažerovi. Bývají zodpovědní za plnění zadaných úkolů a samotnou realizaci výstupů projektu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: