Čtyři typy osobností dle nové vědecké studie

Jste typ průměrný, zdrženlivý, sebestředný nebo modelový? Průlomová studie amerických vědců potvrzuje, že přinejmenším čtyři typy osobností skutečně existují.

Počátky studia temperamentu

Již od starověku lze sledovat snahy odborníků i laiků zaškatulkovat lidstvo do několika málo skupin na základě vnějších a snadno rozpoznatelných charakteristik. Nejznámějším příkladem je dělení osobností dle temperamentů, které zavedl řecký lékař Hippokratés (a později upřesnil římský lékař Galénos) a které je velmi populární dodnes. Antičtí učenci pozorovali, že různí lidé reagují na podněty odlišně, ale charakteristicky. Věřili, že každého jedince lze zařadit do určitého typu a charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných šťáv čili humorů. Souhrn charakteristických a vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání, nazvali temperamentem. Hippokratés rozdělil temperament na čtyři typy – sangvinika, flegmatika, melancholika a cholerika – a položil tak základ studiu typologie osobnosti (více o tématu v našich starších článcích Temperament osobnosti a Jak využít temperament v pracovním prostředí).

Rozvoj bádání o typologii osobnosti

Nejvýrazněji typologii osobnosti dále rozvinuli ruský lékař a psycholog Ivan Petrovič Pavlov a švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung. Pavlov postavil svoji typologii temperamentu na rozlišení dvou základních typů osobností – typ vyrovnaný (stabilní) a nevyrovnaný (labilní). Jung později přidal dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu svět, na jedince introvertní a extrovertní. Německo-britský psycholog Hans Eyseneck ve svém modelu temperamentu následně dal do souvislosti Hippokratovy čtyři typy temperamentu s Pavlovovou emoční stabilitou/labilitou versus Jungovou introverzí/extroverzí. V neposlední řadě je významný i příspěvek amerického psychologa Joye Paula Guilforda, který vymezil další oblasti osobnosti – jako je například tvořivost, motivace, postoje, zájmy, emocionalita – a propojil je s již dříve popsanými temperamenty.

Kruh Hippokratovy typologie temperamentu s vlastnostmi přidanými I. P. Pavlovem, C. G. Jungem, H. Eysenckem a J. P. Guilfordem (zdroj: Wikipedia.cz).

Kritika a limity studia temperamentu

Zatímco popsané typologie osobnosti jsou u veřejnosti velmi populární a rozšířené – vždyť myšlenka rozdělit celé lidstvo dle několika málo charakteristických znaků do pár skupin je velmi svůdná, jelikož nabízí snadnou možnost, jak se lehce zorientovat v jinak nepřeberném množství osobností – odborníci byli dlouho rezervovaní. Jednak proto, že s novými typologiemi často přicházeli amatéři (i psychologie samotná si jako jedna z nejmladších humanitních věd dlouho musela hájit své postavení a uznání své odbornosti na poli vědeckého bádání), a také z důvodu malého vzorku respondentů a tím pádem i nemožnosti předložené teorie ověřit.

Nespravedlivě opomíjená MBTI typologie

Jednou z takto opomíjených teorií jsou třeba tzv. indikátory typu podle Myersové a Brigssové (známé též jako MBTI neboli Myers-Briggs Type Indicator), v podstatě upravená verze Jungových testů. Američanky Katherine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers v období 2. světové války sestavily dotazník, na jehož základě pak David Kiersey vytvořil typologii osobnosti dle dominantních vlastností, temperamentů. Temperamenty jsou v tomto případě spojovány s ústřední potřebou člověka. Dle MBTI se lidé dělí na hráče, hledající rozruch, strážce, s potřebou bezpečí, racionály, bažící po znalostech, a idealisty, hledající identitu. Jejich typologie je zajímavým, nespravedlivě opomíjeným příspěvkem, zaměřeným na to, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí.

Průlom ve studiu typologie osobnosti

Průlomová studie (publikovaná nedávno v příloze Human Behaviour vědeckého magazínu Nature) amerických vědců mění pohled odborníků na studium typologie osobnosti a potvrzuje dávná „tušení“, že přinejmenším čtyři rozlišitelné typy lidí skutečně existují. Kladné přijetí u vědecké obce si výzkumníci zajistili zejména tím, že on-line osobnostní dotazníky položili úctyhodnému jeden a půl milionu respondentů. Jedná se tak o data obrovská, přesvědčivá a ověřená. Jaké závěry výzkum přinesl?

Čtyři typy osobností skutečně existují

Zbrusu nová typologie osobností představuje čtyři kategorie – takzvaný typ průměrný, zdrženlivý, sebestředný a modelový (nebo-li vzorový). Základní typy jsou postaveny na pěti obecně přijímaných osobnostních charakteristikách – neurotičnost, extroverze, otevřenost, schopnost dohodnout se a svědomitost. Pozitivní zprávou (zejména pro rodiče puberťáků) je, že prý s věkem se tyto základní charakteristiky mění a člověk se stává svědomitějším a vstřícnějším než dospívající ve věku do dvaceti let.

1) Průměrný typ

 • je značně neurotický
 • je značně extrovertní
 • je málo otevřený

2) Zdrženlivý typ

 • je emočně stabilní
 • je málo otevřený
 • má nízké hodnoty neurózy

3) Sebestředný typ

 • je značně extrovertní
 • je mírně neurotický
 • má téměř nulové schopnosti dohodnout se
 • je málo otevřený

4) Modelový (nebo-li vzorový) typ

 • má nízké hodnoty neurózy
 • je značně otevřený
 • je značně extrovertní
 • má schopnost dohodnout se

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: