Archiv autora: Antonín Daněk

Zdravotní pojištění – když dáte zaměstnanci neplacené volno

Zaměstnavatel je ve zdravotním pojištění povinen platit pojistné i tehdy, dohodne-li se se zaměstnancem na poskytnutí neplaceného volna, přičemž pro zaměstnavatele nejsou důležité kalendářní dny (nebo i měsíce) trvání neplaceného volna. Z pohledu zaměstnavatele jde o to, zda musí (nebo naopak nemusí) dodržet při odvodu pojistného zákonné minimum. Z uvedeného tak plyne, že pokud se na zaměstnance (a zaměstnavatele […]

Celý článek

Přehled zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Pro placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností ve zdravotním pojištění je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance či nikoli. Jestliže osoba není charakterem zúčtovaného plnění nebo ve specifických případech výší příjmu ve zdravotním pojištění zaměstnancem, pak zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu pojistné neodvede a taková osoba do celkového počtu zaměstnanců v daném […]

Celý článek

Zdravotní pojištění a příjmy zaměstnance bez odvodu pojistného

Plnění zúčtovaná zaměstnavatelem zaměstnanci mají charakter příjmů poskytovaných v souvislosti se závislou činností. V aktuálně platných právních podmínkách je specifikováno ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), řešící problematiku příjmů ze závislé činnosti, kterými tak jsou například plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího […]

Celý článek

Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2024

Ke změnám dochází k datu 1. ledna 2024 jak v základních zákonech zdravotního pojištění, kterými jsou z. č. 48/1997 Sb. a z. č. 592/1992 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, tak v související právní úpravě s dopady do zdravotního pojištění. Přijaté změny se dotýkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé (platící pojistné za sebe a za své zaměstnance) […]

Celý článek

Subjekty zdravotního pojištění v roce 2024

Pro občana – pojištěnce vyplývají z titulu jeho účasti v českém systému veřejného zdravotního pojištění určitá práva a četné povinnosti, kdy jednou z těchto povinností je potřeba řešení pojistného vztahu tak, aby dotyčné osobě nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Pokud pojištěnec nevěnuje této záležitosti patřičnou pozornost, může se záhy ocitnout v situaci, kdy v dané záležitosti obdrží od zdravotní […]

Celý článek

Starobní a invalidní důchodci ve zdravotním pojištění  

Za poživatele důchodu platí pojistné stát. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání a pobírání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, jednak nemusejí přispívat žádným platbami do tohoto systému. Jinak je však tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ. Jestliže vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí: v obou […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – když zaměstnání netrvá celý kalendářní měsíc

Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti se na zaměstnavatele vztahují obecně platná zákonná ustanovení tehdy, pokud zaměstnání nebo zúčtovaný příjem svojí výší či povahou zakládají účast na zdravotním pojištění. V zásadě platí, že pokud se jedná o jediné zaměstnání a pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) platí ve zdravotním […]

Celý článek

Pracovněprávní vztahy a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům podle zákona č. 236/1995 Sb., které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem […]

Celý článek

Zdravotní pojištění a postupy zaměstnavatele a zaměstnance při skončení zaměstnání

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které výslovně (taxativně) stanoví § 52 zákoníku práce (dále jen ZP). V písemné výpovědi musí zaměstnavatel uvést důvod výpovědi, prostý odkaz na ustanovení ZP nepostačuje. Výpověď daná zaměstnavatelem, která se opírá o jakýkoli jiný důvod, než stanoví ZP, nebo není vůbec odůvodněna, je neplatná a v případě soudního sporu […]

Celý článek