Zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. ledna 2015

Novela zákona o zaměstnanosti si klade za cíl v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořit uplatnění na chráněném i volném trhu práce. Umožní agenturám práce dočasné přidělování k výkonu práce, zavádí kategorie osob zdravotně znevýhodněných, snižuje administrativní zátěže zaměstnavatelů, má motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání fyzických osob s těžším zdravotním postižením. Na jaké další změny se mohou osoby se zdravotním postižením připravit?

Zákon č. 136 ze dne 18. června 2014 novelizuje s účinností od 1. ledna 2015 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela si klade za cíl v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořit uplatnění těchto osob na chráněném i volném trhu práce tím, že se znovu umožní agenturám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli a znovu zavádí kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií osob se zdravotním postižením. Snižuje administrativní zátěže zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvky poskytované v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tím, že potvrzení o bezdlužnosti si bude vyžadovat samotný Úřad práce České republiky.

Legislativně technické úpravy

Z působnosti krajské pobočky Úřadu práce se vypouští rozhodování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou, jestliže se nepodrobila vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byla na tuto možnost upozorněna, a to z důvodu, že v souvislosti s kategorií zdravotně znevýhodněných osob jako samostatné kategorie osob se zdravotním postižením již krajská pobočka Úřadu práce České republiky o statusu těchto osob od 1. ledna 2012 nerozhoduje.

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Omezení agentur práce, které nemohou dočasně přidělit k výkonu práce k uživateli osobu se zdravotním postižením, bylo shledáno v rozporu s čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání. Následně na to bylo omezení shledáno jako rozporné též se Směrnicí Rady č. 2000/78/EC ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, pokud jde o zaměstnávání z hlediska zdravotního postižení. Zákon proto nově stanoví, že agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Zbytek věty „anebo je osobou se zdravotním postižením“ se ze zákona vypouští.

Plnění povinného podílu

Zákon stanoví, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Zákon stanoví, že povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Jedná se o upřesnění dosavadního znění § 81 odst. 2) písm. b) zákona o zaměstnanosti. Možnost plnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, je rovněž vázána jen na zaměstnance se zdravotním postižením, kteří jsou zaměstnáváni na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech podle § 75 zákona o zaměstnanosti.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *