Účetní výkazy

Milý začínající účtaři,

dnes si budeme povídat o účetních výkazech. Dozvíte se, co obsahují, kdy a jakým způsobem se sestavují.

Rozvaha

Účetní výkazy provázejí firmu od jejího počátku po celou dobu její existence. Nejdůležitější je ROZVAHA. Informuje o stavových veličinách, vypovídá o majetku (aktivech) a o zdrojích jeho financování (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, obvykle ke dni zahájení podnikání (zahajovací rozvaha), k prvnímu dni každého účetního období (počáteční rozvaha) a k poslednímu dni účetního období (konečná rozvaha). Při výuce ve škole či v našem kurzu představuje  „téčko“, na jehož levé straně nalezneme majetek podle druhů a na pravé straně zdroje financování, někdy používáme termín „krytí“. Ve skutečnosti se však jedná o několikastránkový dokument začínající majetkem dlouhodobým v členění na hmotný, nehmotný a finanční, pokračuje majetkem oběžným v členění na krátkodobý a dlouhodobý zahrnujícím zásoby, pohledávky a peněžní prostředky, končí ostatním majetkem, např. časovým rozlišením. Poté následují zdroje krytí v členění na pasiva vlastní a cizí. Vlastní pasiva popisují např. základní kapitál, fondy nebo hospodářský výsledek, zatímco v cizích pasivech vidíme závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům nebo bankám. Končí opět ostatními závazky, např. časovým rozlišením.

Výkaz zisku a ztráty

Dalším výkazem je VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Informuje o tokových veličinách, ukazuje, jak si firma vedla během účetního období, jakých dosáhla výnosů a jaké potřebovala náklady k jejich dosažení. Sestavuje se většinou na konci účetního období (také na konci podnikání, před vstupem firmy do insolvence,…), nikdy ne na začátku, protože v tuto dobu firma nemá žádné náklady ani výnosy. Ty se ke konci období zpracují na hospodářský výsledek, který se převede do rozvahy, kde se stává novým zdrojem krytí. Na počátku nového období tak je jejich stav nula a začínají se účtovat od nuly, tzv. narůstajícím způsobem. Náklady a výnosy jsou ve výkazu uváděny v druhovém členění na provozní a finanční, uvádí se nejprve provozní výnosy i provozní náklady, ze kterých se zjistí provozní hospodářský výsledek, následují finanční výnosy a finanční náklady, ze kterých se zjistí finanční hospodářský výsledek. Nakonec se oba hospodářské výsledky sečtou a zjistí se tak hospodářský výsledek firmy.

Výkaz cash-flow

Třetím výkazem je VÝKAZ CASH-FLOW. Představuje finanční toky, tedy informace o pohybu peněžních prostředků, a to hotových i prostředků na bankovních účtech. Informuje o finančních tocích z provozní, investiční a finanční činnosti firmy.

Výkaz o změnách vlastního kapitál

Čtvrtým výkazem je VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU, ze kterého lze vyčíst, jak se změnil vlastní kapitál firmy za dané období.

Příloha k účetní závěrce

Posledním výkazem je PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. Příloha slovně popisuje, vysvětluje, co se nachází ve výkazech. Nalezneme v ní informace o účetní jednotce, např. počet zaměstnanců, průměrnou mzdu zaměstnanců, informace o poskytnutých bankovních úvěrech (kdy, v jaké výši a na co byly čerpány a také, kolik je již splaceno), účetní metody používané účetní jednotkou (způsob oceňování majetku a zásob). Také obsahuje důležité informace o změnách, které se odehrály po dni sestavení účetní závěrky.

Rozvahu a výkaz zisku a ztráty sestavují povinně všechny účetní jednotky, i když ne vždy v plném rozsahu. Jsou základem účetnictví. Ostatní tři výkazy sestavují povinně jen některé účetní jednotky podle své velikosti. Pravidla výkaznictví účetních jednotek podrobně popisuje zákon o účetnictví.

Woman’s hands pointing on the resources of new project

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: