Účetní angličtina: Taxes

Daně? No, podívejme se na ně. Víte, jak se anglicky řekne“daňový ráj“? A nebo „praní špinavých peněz“? Pojďte si s námi procvičit účetní angličtinu a doplnit slovní zásobu na téma daně.

První cvičení: Znáte názvy daní?

V prvním cvičení je vaším úkolem spojit název daně a její předmět.

1. income tax                         

2. corporate tax                     

3. property tax                       

4. capital transfer tax             

5. excise duty individual

a) alcoholic drinks, tobacco products and petrol

b) gifts or inherited money and property

c) company profits

d) real estate

e) salaries and wages, money earned by an

Správné odpovědi:

1e, 2c, 3d, 4b, 5a

Slovní zásoba:

direct taxes = přímé daně, indirect taxes = nepřímé daně, tax payer (the person who pays tax)= plátce daně, taxable person (the person who holds the tax burden) = daňový poplatník, company identification number, CIN = IČO, valued added tax identification number, VATIN = daňové identifikační číslo, tax adviser (advisor, consultant) = daňový poradce, a tax return = daňové přiznání, to return tax = odvádět daň, tax liability = daňová povinnost, tax (or revenue) authority = daňový úřad

Druhé cvičení: Jak k sobě patří?

Najděte poloviny vět, které k sobě patří:

6. Value added tax (VAT)…

7. Profits made from the sale of assets are liable to…

8. ´Exempt from taxation´ or ´tax exempt´ means…

9. ´Tariffs´ are not tax rates, they are…

10. The amount of tax you have to pay is…

a) … taxes and customs duties charged on imported goods.

b) … capital gains tax.

c) … your tax burden.

d) … is part of the final price of goods or services.

e) … not subject to tax.

Správné odpovědi:

6d, 7b, 8e, 9a, 10c

Slovní zásoba:

taxation = zdanění, tax rate = sazba daně, to levy / charge (a tax) on = uvalit daň na…, vybírat daň z… / od…, to impose = uložit (daň, sazbu), to abolish tax = zrušit daň, (to be) subject to tax = podléhající zdanění, (to be) liable to tax = podléhat dani, tax exempt = osvobozený od daně, tax-free = nezdanitelný (ze kterého se neplatí daň), value added tax, VAT = DPH, VAT registered = plátce DPH,  inclusive / exclusive of VAT =s /bez DPH, standard / reduced / zero VAT rate = základní / snížená / nulová sazba DPH, sales tax = prodejní daň (obdoba DPH),  tax burden = daňové zatížení, withholding tax = srážková daň, tax rebate / tax refund = přeplatek daně, tariff = (zde) clo, excise duty =  spotřební daň, capital gains tax = daň z kapitálových výnosů

Třetí cvičení: A daně ještě jednou…

Ještě jednou daně – zvolte správný výraz.

11.  A tax that is levied at a higher rate on higher income is called…

  1. progressive
  2. regressive

12. Using loopholes in tax laws to reduce the amount of tax you pay is called…

  1. tax avoidance
  2. tax evasion

13. Fraudulent activities and falsification of records is called ´creative accounting´ or…

  1. accounting facelift
  2. cooking the books

14. Concealing the transformation of profit from illegal activities is known as…

  1. money laundering
  2. cash washing

15. Low-tax countries such as Monaco or the Bahamas are known as…

  1. tax heavens
  2. tax havens

Správné odpovědi:

11a, 12a, 13b, 14a, 15b

Slovní zásoba:

progressive tax = progresivní daň, flat tax = rovná daň, proportional tax = proporcionální daň (ukládaná sazbou), fixed rate = pevná sazba, tax bracket = daňové pásmo, tax base = daňový základ, tax deductible expenses = daňově uznatelné náklady, write off taxes = odepsat z daní, tax break = daňová úleva, creative accounting = bilanční kosmetická úprava, money laundering = praní špinavých peněz, tax avoidance = daňová optimalizace, tax evasion = krácení daně, daňový únik, loophole = díra v zákoně, tax haven [heivn] = daňový ráj, fraud =  podvod, fradulent = podvodný

Čtvrté cvičení: Na závěr… pár perliček

Tipněte si správnou odpověď.

16. The first known system of taxation…

a) existed already in Ancient Egypt  

b) was introduced after the French Revolution         

c) was in designed by Otto von Bismarck

17. Between years 1696 and 1851, there was a special propety tax collected in England. It was based on the number of…

a) rooms of the house.

b) chimneys of the house.

c) windows of the house.

18. Some countries have introduced ´soda tax´ on soft drinks in order to reduce the consumption of products with added sugar. Which of these countries taxes sugary drinks?

a) Poland

b) Hungary

c) Slovakia

Správné odpovědi:

16a, 17c, 18b