Účetní angličtina: Money

Ačkoli se tomuto tématu lidé v běžné konverzaci spíše vyhýbají, my tentokrát budeme mluvit o penězích. Otestujte si s námi slovní zásobu 🙂 Připravili jsme pro Vás několik cvičení.

1) Cvičení na úvod

V prvním – zahřívacím – cvičení doplňte do vět slovíčka:

1. Would you have ___________ (drobné) for a £ 20 ____________ (bankovka)?

2. You can pay ____________ (v hotovosti) or ____________ (kartou).

3. We tossed a ____________ (mince) to decide.

4. It usually takes a few working days for a ____________ (šek) to clear.

5. Estimated expenditure is written in a ____________ (rozpočet).

Slovní zásoba:

drobné = (small) change, mince = coin(s), bankovka  = (bank)note /AmE bill/, v hotovosti = (in) cash, kartou = by card, šek = cheque /AmE check/

2) Trochu se zdržíme u rozpočtu

U slovíčka rozpočet (budget) se ještě zdržíme:

Doplňte do vět správné předložky:

1. Everything is going according to the plan. The project is on time and ___ budget.

2. Is there any money left ___ the budget?

3. There were some complications and the project went significantly ___ budget.

4. We have budgeted €500 ___ travel expenses.

5. The budget ___ next year has not been set yet.

Správné odpovědi:

1. on 2. in 3. over 4. for 5. for

3) Malý kvíz

A nyní zkuste odpovědět na pár kvízových otázek:

1. The money earned for manual work is called __________

  1. income                        b. salary                      c. wages

2. The money needed to start a company is called __________

  1. investment                  b. capital                     c. equity

3. He managed to pay off his __________ in just two years.

  1. debt(s)                        b. borrowers                c. ownership

4. A person´s money in a business is known as his or her __________

  1. bond                           b. deposit                    c. stake

5. The euro, the dollar or the pound are all __________

  1. monies                        b. currencies               c. finance

6. The company received a __________ from the European Union.

  1. subsidy                       b. subvention              c. grand

Správné odpovědi:

1.c; 2.b; 3.a; 4.c; 5.b; 6.a

Slovní zásoba:

income = příjem, salary = plat (odměna za práci kancelářského typu), wage(s) = mzda (odměna za manuální práci), equity = jmění společnosti, debt(s) = dluh(y), borrower = vypůjčitel, příjemce půjčky, owner = vlastník, ownership = vlastnictví, bond = dluhopis, share /AmE stock/ = podíl, akcie, security = cenný papír, deposit = záloha, vklad (na bankovní účet), stake = kapitálový podíl (také vklad do sázky), monies = finanční obnosy, currency = měna, finance = finanční prostředky, financovat, subsidy = dotace (příspěvek na podporu podnikání), subsidize = dotovat, subvention = subvence (vládní podpora neziskovému sektoru), grand = tisíc (britský hovorový výraz)

4) Na závěr „odměna“

V posledním cvičení se podíváme na různé výrazy pro peníze coby odměnu:

Přiřaďte tato slovíčka k definicim: pension / pocket money / grant / fee / maintenance

1. Remuneration paid to a professional (for example a lawyer).

2. Allowance given by parents to children.

3. Financial support given to individuals or funding of projects.

4. Income provided by the state to citizens who have retired.

5. A sum of money usually paid by a man to his ex-wife.

Správné odpovědi:

1. fee; 2. pocket money; 3. grant; 4. pension; 5. maintenance

Slovní zásoba:

sum = částka, suma, amount =  částka, množství, pension = důchod, pocket money  = kapesné, allowance  = přídavek, dávka, příspěvek, support = podpora, remuneration = odměna, ohodnocení, fee =  (zde) honorář, maintenance = výživné, dorovnání životního minima, grant = grant (příspěvek, zpravidla na konkrétní účel)

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: