Účetní angličtina: Accounting principles

I když se způsoby, jakými se účtuje v různých zemích, mohou v detailech lišit, základem zůstávají principy, kterými se řídí účetní po celém světě. Připomeňte si tyto zásady a procvičte si anglickou slovní zásobu.

1. Vzpomenete si na české názvy těchto účetních zásad?

a) The full-disclosure principle

 • Financial reporting must include all significant information.

b) The objectivity principle

 • All data recorded should be based on documents, verifiable and free from bias.

c) The continuity (or going concern) principle

 • The business will continue into the future and carry out its commitments.

d) The accounting period principle

 • Financial data must be reported for particular periods, usually 12 consecutive months.

e) The consistency principle

 • The same methods (of depreciation, for example) must be used from one period to the next.

f) The matching principle

 • Each journal entry must include a debit and credit amount. Also, the revenues generated in one accounting period are indentified with related expenses. This principle requires to use the accrual basis of accounting.

g) The revenue recognition (realisation) principle

 • Revenue is realised at the moment when goods are sold or service provided. Irrespective of whether cash from the transaction has been received or not.

h) The materiality principle

 • Although all material items must be properly reported in financial statements, low-cost assets (such as paper for the office) are charged immediately to an expense account.

i) The principle of conservatism (prudence)

 • Accountants should „play safe“. They are expected to anticipate possible future losses and understate net assets and net income when reporting an item.

j) The historical cost principle

 • The assets and liabilities are recorded at the amount valid at the moment of the transaction.

k) The unit-of-measure principle

 • All transactions and items must be recorded in a single and stable monetary unit.

Slovní zásoba:

disclosure = odhalení, zveřejnění, significant = významný, verifiable = ověřitelný, free from bias = zde: bez zkreslení, commitment = závazek, particular = konkrétní, consecutive = po sobě jdoucí, depreciation = odpisy, revenue(s) = výnosy, expenses = náklady, goods = zboží, financial statements = účetní výkazy, low-cost asset = aktivum malé hodnoty, prudence = obezřetnost, net income = zde: čistý zisk, liability = zde: pasivum, monetary unit = peněžní jednotka

2. Účetní principy v praxi. Přiřaďte ke každé větě zásadu, které se týká.

unit-of-measure / matching / accounting period / continuity (going concern)

a) Each company has its own financial (fiscal) year.

b) It is expected that the company will continue doing business in the future.

c) Revenues are reported in the period in which they were earned, related expenses are shown even if they weren´t paid in that period.

d) Multinational companies convert their consolidated statements into a single currency.

3. Přiřaďte další čtyři zásady k větám popisujícím účetní praxi.

full-disclosure / historical cost / conservatism / consistency 

a) Inventory is recorded at whichever is lower: cost price or current market price.

b) Accountants usually add lots of explanatory notes to the financial statements.

c) Companies can´t change methods according to the current economic situation.

d) It is unnecessary to estimate current market values of assets every year.

Správné odpovědi:

1. cvičení        

 • a = zásada věrného a poctivého zobrazení
 • b = zásada objektivity účetních informací
 • c = zásada bilanční kontinuity a neomezeného trvání účetní jednotky
 • d = zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech
 • e = zásada stálosti účetních metod
 • f = zásada podvojnosti a souvztažnosti účtů
 • + akruální princip účtování, tj. věcné a časové srovnatelnosti nákladů a výnosů
 • g = zásada vymezení okamžiku realizace
 • h = zásada materiální (zásada významnosti)
 • i = zásada opatrnosti (dobrého hospodáře)
 • j = ocenění v historických cenách
 • k = zásada vedení účetnictví v jedné měně

2. cvičení

a, accounting period b, continuity c, matching d, unit-of-measure

3. cvičení

a, conservatism b, full disclosure c, consistency d, historical cost