Pracovní volno a dávky kompenzující ztrátu výdělku otci při narození dítěte

Pracovní volno k účasti na porodu

V souvislosti s odvozem matky do porodnice a porodem dítěte má otec v zaměstnání právo na pracovní volno. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance, která je upravena v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Zaměstnanci v souladu s tímto nařízením přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu k převozu ženy do porodnice a zpět, a to na nezbytně nutnou dobu. Volno k účasti při porodu je však již poskytováno bez náhrady mzdy.

Otec po narození dítěte čerpá volno z titulu rodičovské dovolené

Předně je nutné rozlišit mezi překážkami v práci, které upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dávkami kompenzujícími ztrátu výdělku při těchto překážkách. Jedná se o dávku peněžité pomoci v mateřství a otcovské poporodní péče (upraveny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a rodičovský příspěvek (upraven v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Otec dítěte vždy čerpá volno po narození dítěte ve formě rodičovské dovolené, která mu náleží až do tří let věku dítěte. Za určitých okolností však může pobírat dávku peněžité pomoci v mateřství, která jinak náleží matce.

Otcovská poporodní péče

Od loňského roku zákon zakotvuje novou dávku ze systému nemocenského pojištění s názvem otcovská poporodní péče. Slouží k překlenutí výpadku příjmů otci dítěte, který po narození dítěte zůstává doma a zapojuje se do péče o dítě.

Nárok na dávku má pouze otec dítěte zapsaný v rodném listu, který je ke dni nástupu na otcovskou nemocensky pojištěný, ať již ze zaměstnání, anebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelé musí být nadto nemocensky pojištění alespoň předcházející tři měsíce.

Podpůrčí doba, po kterou lze dávku pobírat, činí maximálně sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. Otcovskou tedy nelze rozdělit do více týdnů ani ji přerušovat. V průběhu otcovské nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, z jejíhož pojištění dávka otcovské plyne. Proto je pro nárok na dávku nutné získat pracovní volno, a to buď ve formě neplaceného volna ze strany zaměstnavatele, anebo čerpáním rodičovské dovolené, pro kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnance uvolnit.

Prvním dnem, kdy lze požádat prostřednictví formuláře žádosti o dávku otcovské poporodní péče, je den narození dítěte. Pobírat dávku je možné nejpozději do konce šestého týdne od narození dítěte. Dávka otcovské je vyplácena ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, výpočet je obdobný jako výpočet dávky peněžité pomoci v mateřství.

Kdy je mateřská vyplácena otci

Matka může čerpat peněžitou pomoc v mateřství od počátku osmého, resp. šestého týdne přede dnem očekávaného porodu, který určil lékař. Otec však může začít dávku čerpat až od počátku sedmého týdne po porodu. Celková podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství, tedy mateřské, činí 28 týdnů. Podmínkou, aby mohl mateřskou čerpat otec, je nepříznivý zdravotní stav matky, která o dítě nemůže pro závažné dlouhodobé onemocnění pečovat, anebo uzavření písemné dohody s matkou dítěte. Obsahem dohody je závazek otce o dítě pečovat. Peněžitá pomoc v mateřství je opět dávkou dle zákona o nemocenském pojištění, je proto vyžadována účast na nemocenském pojištění po zákonem stanovenou dobu 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Rodičovský příspěvek

Otec může také nastoupit na rodičovskou dovolenou s čerpáním rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek lze začít pobírat po ukončení čerpání peněžité pomoci v mateřství, anebo ode dne porodu dítěte v případě, že nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství pojištěnci nevznikl. Aktuálně je celková výše rodičovského příspěvku stále ještě 220 tisíc korun. Dobu čerpání a výši měsíčního příspěvku až do vyčerpání celkové částky si rodič reguluje sám, přičemž nastavení lze také změnit, a to vždy nejdříve po třech měsících.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: