Pracovní možnosti v rámci ekonomického oboru – 2. část

Ostatní ekonomické profese

Máte ekonomické, finanční nebo účetní vzdělání a přemýšlíte, jak ho uplatnit na trhu práce? V našem novém dvoudílném seriálu Vám představíme tradiční i další méně známé ekonomické pracovní pozice. Zjistíte, po jakých inzerátech se poohlížet na pracovních portálech, i jaké možnosti se Vám aktuálně nabízejí.

V prvním díle jsme se zaměřili na nejrozšířenější ekonomické pozice. V druhém díle našeho miniseriálu se soustředíme na ostatní pracovní pozice s ekonomickými kvalifikačními předpoklady. Tyto profese si rozdělíme podle minimálního požadovaného vzdělání (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program, případně magisterský studijní program). U každé pracovní profese si uvedeme její název (z důvodu zjednodušení textu si dovolíme uvádět názvy pracovních pozic jednotně v mužském rodě) a případné alternativní názvy (nejčastěji anglické termíny) a podobné pracovní pozice. Shrneme si typické pracovní činnosti a pracovní náplň u každé jednotlivé profese. Zmíníme rovněž klíčové zkušenosti vhodné pro danou pozici. V závěru tohoto dílu naleznete rovněž abecední přehled všech aktuálních ekonomických pracovních profesí.

Pevně věříme, že Vám tento článek pomůže zvýšit Vaše možnosti Vašeho uplatnění na trhu práce. Třeba Vás upozorníme na práci, o niž jste před tím neuvažovali, a z které se dost možná vyklube Vaše vysněné zaměstnání.

Přehled profesí které najdete v tomto článku: Leasingový specialista. Likvidátor pojistných událostí. Odhadce. Specialista splátkového prodeje. Finanční specialista. Specialista pohledávek. Specialista pro odměňování a benefity. Bankovní specialista. Finanční analytik. Ředitel nákupu.

Minimální požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitou zkouškou

1) Leasingový specialista

Alternativní názvy a podobné pozice: Leasing specialist

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zpracovávání leasingových nabídek pro klienty zaměstnavatele a jejich prezentace
 • Domlouvání obchodních jednání a schůzek
 • Analýza finančních možností klienta
 • Návrh možnosti financování klienta prostřednictvím leasingu
 • Návrh refinancování úvěrů
 • Příprava podkladů a smluv
 • Uzavírá leasingových smluv s klientem

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Tvůrčí přístup
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Přizpůsobivost (flexibilita)
 • Samostatnost
 • Pečlivost

2) Likvidátor pojistných událostí

Alternativní názvy a podobné pozice: Odhadce škod, Assessor

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Příjímání a vyřízení hlášení škod
 • Prošetření škody, kterou utrpěli klienti různých pojišťoven, a zpracování návrhů na jejich odškodnění; jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány
 • Návštěva míst pojistných událostí, určení rozsahu škod a posouzení, zda byly splněny podmínky pojistné smlouvy pro vyplacení odškodného
 • Zajištění zpracování odborných a znaleckých posudků
 • Návrh postihů (regresy) v souvislosti s likvidací pojistné události
 • Vedení podrobné dokumentace o výše zmíněných úkonech

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Kritický pohled
 • Schopnost řešit konflikty
 • Samostatnost
 • Pečlivost

3) Odhadce

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zaměření na určitou odbornou oblast – nutno odborné školení a špičková orientace v oboru – a posouzení předmětů dané oblasti z hlediska jejich hodnoty
 • Znalost souvisejících předpisů, zákonů a vyhlášek, i cenového vývoje posuzovaných věcí
 • Vytváření odborných posudků dané věci
 • Práce v místech uložení posuzovaných věcí – jak v prostorách vnitřních (byty, domy, obchody, garáže atd.), tak venkovních (pozemky, stavby, geologie, těžba atd.)

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Kritický pohled
 • Vyhledávání a orientace v informacích
 • Schopnost osvojit si nové dovednosti
 • Písemné vyjadřování
 • Samostatnost

4) Specialista splátkového prodeje

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Aktivní prodej produktů společnosti zákazníkům a poskytování informací o jednotlivých produktech
 • Zajištění uzavírání a schvalování úvěrových smluv a zpracování příslušných dokladů
 • Provádění reportů s vyhodnocením prodeje
 • Zodpovědnost za plnění plánu prodeje produktů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Samostatnost

Minimální požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program

1) Finanční specialista

Alternativní názvy a podobné pozice: Finanční referent, Samostatný finanční referent

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Péče o financování společnosti a souhrnné činnosti ve finanční agendě
 • Například analýza pohledávek a závazků
 • Zajišťování úvěrové politiky organizace
 • Sledování vývoje finanční situace v organizaci
 • Řízení a usměrňování finanční politiky firmy
 • Zpracování analýzy o všech finančních pohybech
 • Hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Kritický pohled
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Pečlivost
 • Samostatnost

2) Specialista pohledávek

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Komplexní řešení pohledávek od dlužných obchodních partnerů
 • Projednávání postupu řešení úhrady pohledávek s dlužnými organizacemi
 • Posouzení a doporučení harmonogramu splátkového kalendáře
 • Zpracování analýzy a informací pro vedení společnosti o celkovém stavu pohledávek
 • Zajištění blokování dlužných odběratelů, případně také jejich odblokování
 • Analýza a sledování rizik vztahujících se k platební morálce zákazníků a odběratelů
 • Spolupráce s právním útvarem při řešení pohledávek
 • Vedení příslušné dokumentace

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Argumentační schopnosti
 • Vyjednávací schopnosti
 • Aktivní přístup
 • Samostatnost

3) Specialista pro odměňování a benefity

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Vytváření mzdových procesů ve společnosti
 • Tvorba mzdových předpisů a motivačních systémů
 • Provádění analýzy, hodnocení a prognózy mzdového vývoje
 • Návrh systému odměňování, mezd a zpracování benefitního systému
 • Zajištění výkladu ke mzdovým předpisům a mzdovým sporům
 • Příprava podkladů pro případné řešení pracovně-právních sporů v mzdové oblasti
 • Úzká spolupráce s finančním oddělením

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Vyhledávání a orientace v informacích
 • Komunikační dovednosti

Minimální požadované vzdělání: Magisterský studijní program

1) Bankovní specialista

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění poradenské a zprostředkovatelské činnosti pro klienty banky
 • Příprava a zpracování podkladů pro řízení úvěrů, úrokové strategie nebo obchodní politiky banky
 • Spolupráce na tvorbě metodických a pracovních postupů
 • Vyhodnocení informací na tuzemských i zahraničních kapitálových trzích
 • Zpracování koncepce strategie a politiky banky v měnové a devizové oblasti, případně návrh nástrojů pro její realizaci
 • Vypracování statistických výkazů a požadované dokumentace

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Argumentační schopnosti
 • Vyjednávací schopnosti
 • Prezentační dovednosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Samostatnost

2) Finanční analytik

Alternativní názvy a podobné pozice: Pracovník controllingu

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění rozsáhlých finančních analýz a prognóz pro potřeby organizace
 • Hodnocení efektivnosti a návratnosti investic
 • Koordinace a tvorba finančních plánů
 • Sledování a hodnocení finančního vývoje organizace
 • Poradenská činnost

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Kritický pohled
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost řešit konflikty
 • Zpracování nápadu do záměru či konceptu

3) Ředitel nákupu

Alternativní názvy a podobné pozice:
Manažer nákupu

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Vedení oddělení nákupu
 • Reporting vrcholovému managementu
 • Jednání s novými i současnými dodavateli za účelem navázání dobrých obchodních vztahů
 • Pořádání výběrových řízení, hodnocení dodavatelů a vyjednávání rámcových smluv
 • Péče o interní komunikaci a zpracování informací o interní potřebě materiálu, stavu skladů a poptávání potřebného materiálu

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komplexní myšlení
 • Zvládání zátěžových situací
 • Organizační schopnosti
 • Vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • Kritický pohled obecně
 • Komunikační dovednosti
 • Vyjednávací schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé
 • Důvěra ve schopnosti druhých
 • Přizpůsobivost (flexibilita)
 • (Výhodu může být MBA studium)

Abecední seznam ekonomických pracovních profesí

Na závěr uvádíme abecední přehled aktuálních pracovních profesí, v nichž uplatníte ekonomické vzdělání nebo praxi.

 • Auditor
 • Bankovní poradce
 • Bankovní specialista
 • Daňový poradce
 • Ekonom
 • Fakturant
 • Finanční analytik
 • Finanční kontrolor
 • Finanční poradce
 • Finanční ředitel
 • Finanční specialista
 • Finanční účetní
 • Firemní bankéř
 • Hlavní účetní
 • Leasingový specialista
 • Likvidátor pojistných událostí
 • Mzdový účetní
 • Obchodní referent
 • Odhadce
 • Osobní bankéř
 • Pojišťovací poradce
 • Pokladní
 • Rozpočtář
 • Ředitel nákupu
 • Specialista pohledávek
 • Specialista pro odměňování a benefity
 • Specialista splátkového prodeje

Použité on-line zdroje: Encyklopedie profesí Portálu Práce.cz (http://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi) a Jobs.cz (http://www.jobs.cz/poradna/profese).

 

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *