Pracovní možnosti v rámci ekonomického oboru – 1. část

Tradiční ekonomické profese

Máte ekonomické, finanční nebo účetní vzdělání a přemýšlíte, jak ho uplatnit na trhu práce? V našem novém dvoudílném seriálu Vám představíme tradiční i další méně známé ekonomické pracovní pozice. Zjistíte, po jakých inzerátech se poohlížet na pracovních portálech, i jaké možnosti se Vám aktuálně nabízejí.

V prvním díle se zaměříme na nejrozšířenější ekonomické pozice, které si rozdělíme podle minimálního požadovaného vzdělání (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program, případně magisterský studijní program). U každé pracovní profese si uvedeme její název (z důvodu zjednodušení textu si dovolíme uvádět názvy pracovních pozic jednotně v mužském rodě) a případné alternativní názvy (nejčastěji anglické termíny) a podobné pracovní pozice. Shrneme si typické pracovní činnosti a pracovní náplň u každé jednotlivé profese. Zmíníme rovněž klíčové zkušenosti vhodné pro danou pozici.

V druhém díle našeho miniseriálu se zaměříme na další pracovní pozice s ekonomickými kvalifikačními předpoklady. Rozšíříme tak Vaši představu o možnostech aktuálního uplatnění na pracovním trhu s danou profesní kvalifikací. Dozvíte se tak, v jakých všech zaměstnáních uplatníte Vaše odborné znalosti a dovednosti. Třeba Vás dokonce nasměrujeme k Vašemu vysněnému zaměstnání. Součástí druhého dílu je rovněž abecední přehled všech ekonomických pracovních profesí z našeho dvoudílného seriálu.

Přehled profesí které najdete v tomto článku: Bankovní poradce. Ekonom. Fakturant. Finanční kontrolor. Finanční poradce. Finanční účetní. Firemní bankéř. Hlavní účetní. Mzdový účetní. Obchodní referent. Osobní bankéř. Pojišťovací poradce. Pokladní. Rozpočtář. Finanční ředitel. Auditor. Daňový poradce.

Minimální požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitou zkouškou

1) Bankovní poradce

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění konzultace a poradenství týkající se bankovních produktů 
 • Spolupracuje s jedním nebo více bankovními ústavy a poskytování svých znalostí a dovedností klientům při zajišťování nových bankovních produktů
 • Pomoc při vypracování podkladů pro žádosti o bankovní produkty a vedení evidence
 • Uzavírání smlouvy s klientem o využívání bankovních produktů 
 • Zprostředkování uzavření smlouvy s klientem o využívání bankovních produktů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Logické myšlení
 • Vyhledání informací 
 • Orientace v informacích
 • Umění naslouchat
 • Komunikační dovednosti
 • Argumentační schopnosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Přizpůsobivost (flexibilita)
 • Tvůrčí přístup
 • Samostatnost

2) Ekonom

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zpracování finančních plánů a rozpočtů společnosti
 • Zajištění odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování
 • Dohled nad správným vedením účetnictví v celém rozsahu: fakturace, DPH, daňová přiznání, mzdy, uzávěrky, výkazy, pravidelné měsíční hospodaření, přehled pohledávek, přehled závazků, roční účetní uzávěrka apod. 
 • Dohled nad finančními toky ve společnosti
 • Koordinace ekonomického úseku a jeho efektivního chodu
 • Dohled nad řízením nákladů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Vyhledání informací 
 • Orientace v informacích
 • Vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • Pečlivost

3) Fakturant

Alternativní názvy a podobné pozice: Billing clerk, Invoice clerk

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zpracování faktur, fakturace a likvidace faktur
 • Zajištění dat pro zpracování faktur
 • Pořizování a expedování faktur odběratelům
 • Vypracování prvotních podkladů pro zpracování faktur a účetnictví
 • Kontrola správnosti dodaných faktur
 • Evidence faktur

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Vyhledání informací
 • Orientace v informacích
 • Komunikační dovednosti
 • Pečlivost
 • Samostatnost

4) Finanční kontrolor

Alternativní názvy a podobné pozice: Financial controller

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Vypracování měsíčních uzávěrky
 • Reportování neboli podávání finančních zpráv
 • Vytváření ekonomických rozborů a analýz
 • Kontrola dodržování interních předpisů společnosti v provozní i finanční oblasti
 • Příprava ekonomických dat pro interní využití společností
 • Podíl na plánování a tvorbě rozpočtu
 • Metodická pomoc při provádění složitých finančních operací
 • Hodnocení efektivnosti a návratnosti investic
 • Vyhodnocení vývoje na kapitálových trzích
 • Sledování a hodnocení finančního vývoje organizace

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Prezentační dovednosti
 • Samostatnost
 • Pečlivost

5) Finanční poradce

Alternativní názvy a podobné pozice: Pojišťovací agent

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Komunikace s novými nebo stávajícími klienty
 • Konzultace aktuální situace klienta a nabídka vhodných produktů společnosti
 • Vedení klientské databáze
 • Aktivní hledání nových klientů a obchodních příležitostí
 • (Velmi častá je spolupráce na živnostenský list)

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Vyjednávací schopnosti
 • Argumentační schopnosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Aktivní přístup

6) Finanční účetní

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Především péče o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření společnosti
 • Sestavování účetních uzávěrek a účetních výkazů
 • Kontrola a účtování faktur
 • Oceňování majetku a kapitálu podniku
 • Odepisování dlouhodobých aktiv
 • Vytváření rezerv a opravných položek
 • Provádění účetních operací v organizaci a řešení daňových povinností
 • Případně též správa saldokonta

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Aktivní přístup
 • Samostatnost
 • Pečlivost

7) Firemní bankéř

Alternativní názvy a podobné pozice:
Relationship manager

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Odpovědnost za komplexní správu svěřeného klientského portfolia
 • Zajištění prevence úvěrových rizik a restrukturalizace úvěrových pohledávek klientů
 • Na základě varovných signálů navržení příslušných kroků pro prevenci a restrukturalizaci
 • Zodpovědnost za veškeré obchodní vztahy s klienty a jejich ziskovost
 • Rozvoj obchodního vztahu s klientem za účelem rozšíření množství využívaných produktů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Logické myšlení
 • Komunikační dovednosti
 • Argumentační schopnosti
 • Prezentační dovednosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Ochota rozvíjet se a zvyšovat si kvalifikaci

8) Hlavní účetní

Alternativní názvy a podobné pozice: Relationship manager

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Odpovědnost za účtování úroků, pojistných náhrad, mzdových dokladů; a správa těchto účtů
 • Řešení problematických účetních případů
 • Organizace a koordinace činnosti v účtárně
 • Kontrola a správa hlavní účetní knihu
 • Účtování daně z příjmu
 • Vyřizovaní agendy spojené s daňovými přiznáními
 • Komunikace s daňovým poradcem při řešení sporných daňových případů
 • Odpovědnost za účetní uzávěrky, statistické výkazy
 • Účast ve škodní komisi
 • Příprava a shromažďování podkladů pro audit
 • Zpracování interních směrnic a instrukcí

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Kritický pohled
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost řešit konflikty
 • Komunikační dovednosti
 • Pečlivost

9) Mzdový účetní

Alternativní názvy a podobné pozice: Accountant

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Výpočet mezd všech zaměstnanců společnosti, respektive jednotlivých složek mzdy
 • Pravidelné měsíční uzávěrky podkladů pro výpočet mezd
 • Kontrola správnosti převodu z docházkového systému, bonusy, změny osobních údajů apod.
 • Roční účetní uzávěrky a zakládání mzdových listů
 • Kompletování osobních spisů zaměstnanců včetně zjišťování jejich zdravotní pojišťovny
 • Oznámení zdravotní pojišťovně zaměstnance jeho nástup
 • Zpracování jednotlivých částí interních mzdových předpisů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Aktivní přístup
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost

10) Obchodní referent

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy firmy
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv, pro vymáhání pohledávek a zajištění realizace zakázek včetně jejich evidence
 • Zajišťování a provádění přepravy dovozních i vývozních zásilek, jednání s orgány celní správy, s finančními úřady a se zákazníky
 • Péče o evidenci jednotlivých zákazníků podle typu zakázek, sídla a způsobu placení

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Aktivní přístup
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost

11) Osobní bankéř

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Péče o významné klienty, poskytování odborného poradenství a analýza jejich požadavků a možností finančního plánování
 • Vytváření efektivního obchodního prostředí za účelem zvyšování prodeje produktů
 • Snaha o identifikaci nových obchodních příležitostí u stávajících klientů
 • Zajištění kontaktu a přímá jednání s klienty
 • Uzavírání smlouvy o využívání bankovních produktů s klientem nebo zprostředkování jejich uzavření

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Argumentační schopnosti
 • Komunikační dovednosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Samostatnost
 • Pečlivost

12) Pojišťovací poradce

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Vedení pravidelných obchodních jednání s klienty a potenciálními zákazníky
 • Budování a prohlubování dlouhodobých obchodních vztahů
 • Konzultace a prodej souvisejících produktů
 • Vytváření nového vlastního portfolia klientů
 • Uzavírá smlouvy o využívání produktů pojišťoven s klientem nebo zprostředkování jejich uzavření

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Argumentační schopnosti
 • Komunikační dovednosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Vyjednávací schopnosti
 • Koncepční přístup
 • Aktivní přístup

13) Pokladní

Alternativní názvy a podobné pozice: Pokladník

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění příjmu a výdeje peněz včetně poskytování pokladních služeb
 • Přijímání a vyplácení hotovosti, případně provádění bankovní či směnárenské činnosti
 • Zajištění pokladní služby buď pro potřeby organizace, nebo pro veřejnost, a to buď v tuzemské, nebo i zahraniční měně
 • Vedení požadované evidence a záznamů, sledování hodnotového stavu a pohybu hmotného nebo nehmotného majetku
 • Evidence a kontrola účetních dokladů, zpracování dokladů pro automatické zpracování a zabezpečení archivace dokladů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Logické myšlení
 • Aktivní přístup
 • Pečlivost
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost

14) Rozpočtář

Alternativní názvy a podobné pozice: Kalkulant

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Příprava a sestavování rozpočtu
 • Zpracování cenové kalkulace a přehledy jednotlivých zakázek
 • Provádění úprav a změn rozpočtu
 • Rozepisování příspěvků a dotací dle nastavených zásad
 • Vedení příslušné související dokumentace

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost

Minimální požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program

1) Finanční ředitel

Alternativní názvy a podobné pozice: Finanční manažer

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zodpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability a trvalého růstu zisku společnosti
 • Komplexní odpovědnost za oblast financí společnosti a oblast risk managementu
 • Odpovědnost za strategické řízení financí
 • Aktivní podíl na definici obchodní strategie
 • Tvorba ročních plánů a rozpočtů
 • Hodnocení rizikovosti jednotlivých projektů
 • Odpovědnost za rozpočty, reporting a controlling

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komplexní myšlení
 • Zvládání zátěžových situací
 • Organizační schopnosti
 • Vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • Kritický pohled obecně
 • Komunikační dovednosti
 • Vyjednávací schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé
 • Důvěra ve schopnosti druhých
 • Přizpůsobivost (flexibilita)
 • (Výhodu může být MBA studium)

Minimální požadované vzdělání: Magisterský studijní program

1) Auditor

Alternativní názvy a podobné pozice: Audit manager, Kontrolor účtů

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek
 • Kontrola dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů
 • Zpracování a projednávání kontrolní zprávy
 • Prověrky účetních a hospodářských výkazů
 • Kontrola dodržování vnitropodnikových norem a předpisů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Kritický pohled
 • Vyhledání informací
 • Orientace v informacích
 • Komunikační dovednosti
 • Pečlivost
 • Samostatnost

2) Daňový poradce

Alternativní názvy a podobné pozice: Daňový specialista, Tax adviser

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění aplikace daňových zákonů
 • Koordinace daňových řízení a jednotlivých úkonů ke splnění daňových povinností
 • Řešení daňových nesrovnalostí a obhajoba zvoleného postupu v daňovém řízení
 • Zajištění metodických výkladů k uplatňování daňových zákonů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Analytické myšlení
 • Logické myšlení
 • Koncepční přístup
 • Kritický pohled
 • Schopnost osvojit si nové dovednosti
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Komunikační dovednosti
 • Písemné vyjadřování
 • Pečlivost

Použité on-line zdroje: Encyklopedie profesí Portálu Práce.cz  a Jobs.cz.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *