Pracovní úrazy – novela 2015

Co přináší novela nařízení od 1. 1. 2015 o pracovních úrazech? Nové tiskopisy, požadavky, povinnosti zaměstnavatele i nemoci z povolání. To vše převedla novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu do takové podoby, jež by měla v podstatně větší míře odpovídat nařízením Evropské unie.

Prevence pracovních úrazů

Pracovní úrazy hrozí na jakémkoli pracovišti, za způsobenou škodu pak odpovídá zaměstnavatel, což je důvod, proč je pro ně novela nařízení tolik důležitá. Hlavním cílem této novely je zpřesnit zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti. Jedná se především o evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla tak, aby odpovídala klasifikaci Evropské statistiky pracovních úrazů. Evidence má mimo jiné sloužit jako podklad  prevenci pracovních úrazů.

O které změny se konkrétně jedná?

Ty nejdůležitější v pravidlech hlášení úrazů jsou:

  • Záznam v knize úrazů musí být doplněn o úrazový děj a v případě, že je vydán postiženému zaměstnanci, také podepsán.
  • Záznam o úrazu – hlášení změn pojišťovně již není nutné zasílat do 5. dne v následujícím měsíci, termín není přesně určen. 
  • Odpadá povinnost hlásit pojišťovně drobné úrazy.
  • V případě, že došlo ke změně klasifikace zdrojů, příčin či povahy úrazu nebo ke změně v popisu úrazového děje, je nutné kopii hlášení změn vydat i postiženému pracovníkovi, případně pozůstalým.
  • Hlášení změn je nutné i v případě, že nová pracovní neschopnost vznikne v souvislosti s již hlášeným úrazem. Může se jednat například o následné zdravotní komplikace či nutnost další léčby. 
  • Do hlášení změn přibyla rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
  • Záznam o úrazu je nově doplněn o rubriku pro bydliště. 
  • Klasifikační kódy u druhu zranění a zraněné části těla budou odpovídat nové příloze č. 3, která umožňuje sledování evidence pracovních úrazů podle druhu poranění. 
  • Dochází ke změně kódů KZAM na kódy CZ – ISCO.

Z nařízení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou nově příslušné orgány a organizace povinny revize seznamu nemocí z povolání provádět vždy po dvou letech.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *