Digitální gramotnost a její vliv na trh práce – 2015

Součástí novinek roku 2015 v oblasti práce a sociálních věcí je rostoucí zájem a iniciativa státních orgánů v oblasti zvyšování digitální gramotnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjíždí letos pětiletý program „Strategie digitální gramotnosti ČR“, jehož cílem je rozvoj optimálních nástrojů tak, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání, a současně podpora stávajících zaměstnanců, kteří čelí výzvě stupňující se rychlosti vývoje informačních a komunikačních technologií a globalizace.

Součástí této koncepce je rovněž úsilí o snižování digitální propasti a zvýšení digitální gramotnosti obyvatelstva České republiky, posílení české ekonomiky a zvýšení její konkurenceschopnosti na světovém trhu.

V souvislosti s digitální gramotností se objevují také další moderní pojmy jako informační nebo počítačová gramotnost. Je důležité tyto pojmy vzájemně nezaměňovat.

Co je informační gramotnost?

  • Znalost a uvědomění si, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je vyhodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem
  • V moderní době se u informačně gramotného člověka západní civilizace automaticky předpokládá také počítačová gramotnost

Co je počítačová gramotnost?

  1. Soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě
  2. Počítačově gramotný člověk je schopen ovládat osobní počítač (PC) s běžným programovým vybavením a využívat počítačové sítě (především Internet)
  3. Základní schopnosti a dovednosti počítačově gramotné osoby:
  • umět, rozumět a vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních technologií
  • používat osobní počítač a pracovat se soubory dat (zapnout, restartovat a vypnout počítač, pracovat s ikonami na obrazovce počítače, vyhledat požadovaný program počítače, vymazat nepotřebné data, vytvářet kopie, tisknout požadované údaje apod.)
  • pracovat s textovým procesorem
  • tvořit a pracovat s tabulkami, grafy, číselnými údaji
  • vytvářet a pracovat s databázemi
  • vytvářet pomocí počítače prezentace
  • získávat informace a komunikovat prostřednictvím počítače (pracovat s internetem, vytvářet webové stránky, ovládat elektronickou poštu)

Co je digitální gramotnost?

  • Pojem vzniká na základě rostoucího významu digitálních technologií v našem životě – televize, rozhlas, tisk, internet, mobilní aplikace a další formy digitální inzerce
  • Aktivní, kreativní a kritické používání digitálních technologií (u studentů např. význam digitální gramotnosti při rozvoji předmětových znalostí a jejich prohlubování prostřednictvím technologií)

Několik vlivných teorií a definicí digitální gramotnosti, avšak totožné elementy:

  • Schopnost najít a vybrat informace
  • Kritické myšlení a hodnocení
  • Kulturní a společenské porozumění
  • Funkční dovednosti
  • Dodržování pravidel elektronické bezpečnosti
  • Formování digitální stopy
  • Využití sociálních sítí
  • Komunikace
  • Kreativita
  • Kooperace

Strategie digitální gramotnosti ČR a klíčové body programu

  • Digitální gramotnost jako podmínka uplatnitelnosti na trhu práce
  • Digitální gramotnost jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a adaptability pracovní síly
  • Rozvoj digitální gramotnosti pracovníků veřejné správy pro využívání digitálních agend a zpřístupňování informací veřejnosti

Součástí rozvoje digitální gramotnosti jsou i některé nepříznivé sociální jevy, jimiž je potřeba předcházet a zabraňovat

  • Vliv digitálních technologií na rodinu.
  • Nedostatečná úroveň digitální gramotnosti jako příčina sociálního vyloučení.
  • Podpora systematického přístupu, nových forem a inovací při rozvoji digitální gramotnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *