Marketingové pojmy v angličtině

Anglická slovíčka pronikají čím dál více nejen do každodenního, ale i pracovního života nás všech. Setkáváme se s nimi při běžné administrativní činnosti, při obsluze osobního počítače, při vyhledávání na internetu i při výkonu specializovanějších činností či profesí. Anglické termíny se tak nevyhnuly ani marketingové komunikaci, reklamě a propagaci. V následujícím příspěvku se můžete seznámit s nejběžnějšími pojmy použivánými marketingovými specialisty v jejich praxi.

Advertising

 • Reklama označuje proces, kdy firma předkládá pomocí médií svou nabídku formou sdělení s cílem ovlivnit spotřebitele a vyvolat v něm zájem o koupi.
 • Reklamní agentura, organizace vytvářející reklamu nebo zařizující její umísťování v médiích, se v angličtině nazývá Advertising agency.

Brand

 • Česky značka (míněno v obchodním kontextu). Obsahuje v sobě název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem.
 • Značka je symbolické označení pro všechny informace spojené s produktem a slouží pro vytváření asociací a očekávání spojených s ním.

CRM – Customer relationship management

 • Zákaznicky orientovaný management, podnikatelský přístup, který se vyznačuje aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Tyto vztahy musí být prospěšné pro zákazníka i pro firmu (tzv. situace dvou vítězů), což vylučuje neetické chování k zákazníkům.
 • Též proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

Direct marketing

 • Neboli Přímý marketing. Souhrnný název pro marketingovou komunikaci, která se vyznačuje přímým kontaktem mezi zadavatelem a příjemcem sdělení (např. direct mail, aktivní telemarketing, odpovědní zásilka, teleshopping, neadresný mailing aj.).
 • Důležitou součástí direct marketingu je práce s databázemi klientů či potenciálních klientů, jejich třídění, systemizace a vytěžování (data mining) s cílem učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených (tzv. personalizace).
 • Direct mail je základním nástrojem direkt marketingu. Jedná se o listovní zásilku či e-mail s nabídkovým dopisem a propagačními materiály. Často hraničí se SPAMem, nevyžádanou reklamou.

Event Marketing

 • V překladu též „marketing akcí“, který využívá různé formy společenských akcí. Cílem Event Marketingu je prohloubit vztahy s obchodními partnery formou nevšedního zážitku.

Guerilla marketing

 • Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverzní…), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se využívají, ale netradičně).
 • Obvykle guerilla marketing využívají menší firmy (s nižšími reklamními rozpočty), které co se prostředků na reklamu týče, nemohou soupeřit s velkými zadavateli. Velcí zadavatelé si však na guerillu také občas rádi zahrají.

Mediální agentura

 • Mediální agentura je specializovaná společnost, která pro své klienty nakupuje reklamní prostor v médiích. Stará se o výběr vhodných médií, vhodných časů (například v televizním nebo rozhlasovém vysílání), prostorů (například v tisku nebo na internetových stránkách).
 • Součástí práce mediální agentury je také zkoumání chování cílových skupin.
 • Mediální agentura je prostředníkem mezi zadavateli reklamy a médii, které nabízejí reklamní prostor. Díky objemům nakupovaného reklamního prostoru umí agentura vyjednat pro své klienty výrazné slevy.
 • Mediální agentura úzce spolupracuje se zadavateli reklamy a jejich reklamními agenturami.

Merchandising

 • Merchandising je forma marketingové podpory produktů v místě prodeje, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů a zvýšení atraktivity prodejního místa. Zahrnuje např. umístění zboží v regálech, péče o místo prodeje, další podpora prodeje.

Newsletter

 • Forma komunikace se zákazníky / fanoušky / přáteli. Často bývá distribuován elektronicky, stále se však vyskytuje i v tištěné verzi. Obsahuje novinky a zajímavosti.

Public relations

 • Public relations (často uváděno pod zkratkou PR) lze volně přeložit jako „vztahy s veřejností“. V praxi se jedná o záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.
 • V PR se jedná o techniky a nástroje, jejichž prostřednictvím buduje instituce či firma vztahy se svým okolím a s veřejností. Zároveň se snaží ovlivňovat její postoje. PR je dlouhodobá činnost. Komunikace je obousměrná.

Sponzoring

 • Sponzoring je obchod mezi dvěma stranami – sponzorem a sponzorovaným – kde jsou jasně definována práva a povinnosti. Sponzor poskytuje finanční či materiální prostředky, případně mediální prostor a očekává od sponzorovaného na oplátku možnost využití jeho osoby ve své marketingové komunikaci.

Viral marketing

 • Podstatou virálního marketingu je šíření určitého sdělení samotnými zákazníky. Pokud se podaří zakomponovat produkt do sdělení, které je zajímavé, tabu, šokující, vtipné, aktuální, lehce erotické či jinak podněcuje pozornost, lze takto zasáhnout významný vzorek populace v rekordně krátkém čase. Vynikajícími nástroji pro virální marketing jsou e-mail, chat, diskuzní fóra a nově Facebook.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: