Asertivní komunikace jako klíč k úspěchu

Asertivitou nazýváme komunikační techniku a dovednost prosazovat vlastní názory, stanoviska a zájmy. Označujeme tak rovněž umění přesvědčovat druhé, ale zároveň je respektovat včetně jejich stanovisek. Termín zahrnuje také umění odmítnout a odolat tlakům, tedy umění říkat „ne“.

Základní principy asertivní komunikace a chování

 • schopnost sebeprosazení a sebedůvěry
 • nenásilně projevené sebevědomí
 • férovost jednání – respekt k právům, zájmům a pocitům druhých
 • otevřenost v projevování vlastních emocí a cílů
 • přebírání aktivní role
 • odpovědnost za vlastní chování
 • vědomí toho, co člověk chce dělat, i jak to chce dělat
 • vědomí důsledků vyplývajících z vlastních činů
 • snaha vyhnout se manipulaci a agresi
 • schopnost přiznat vlastní chybu
 • nepovyšování se nad druhé
 • schopnost přistoupit na kompromis
 • asertivní jedinec vyvolává dojem vyrovnanosti a uvolněnosti, vyjadřuje své myšlenky a pocity srozumitelně a pochopitelně pro druhé, často vyjadřuje pozitivní věci
 • asertivní jedinec se při komunikaci dívá druhému zpříma do očí
 • schopnost věcné a konstruktivní kritiky
 • cílem komunikace je spíše spolupráce s druhými než vlastní vítězství

Asertivní komunikace je otevřenou a přímou komunikací, která vede ke kompromisu přijatelnému pro obě strany. Základním principem je myšlenka, že každá ze zúčastněných stran má své zájmy a potřeby; základním předpokladem je ochota a připravenost tyto odlišné zájmy respektovat.

Asertivní komunikační dovednosti

 • schopnost začít, udržovat a ukončit konverzaci
 • schopnost uplatnit svůj nárok
 • schopnost požádat o laskavost
 • schopnost přijmout a vyjádřit uznání
 • schopnost říci „ne“
 • schopnost vyjádřit vlastní pocit, myšlenku nebo názor
 • schopnost vypořádat se s kritikou

Asertivní komunikace má člověku pomoci zbavit se submisivního přístupu, tedy poddajného chování, v rámci něhož se člověk přizpůsobuje a podřizuje cizí vůli, ustupuje druhým na úkor svých zájmů. Na druhou stranu však asertivní chování neznamená bezohledné prosazování svých zájmů. Nejedná se tak rozhodně o způsob, jak druhým manipulovat za účelem prosazení vlastních zájmů.

Opakem asertivního komunikačního stylu a strategie je agresivní komunikace, manipulativní chování a pasivní komunikace.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: