Aplikace a reprezentace firemní kultury

Firemní kultura je jednou ze základních součástí firemního stylu a zahrnuje celkový charakter firmy a jejich pracovníků navenek, atmosféru firmy ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Firemní kultura je charakteristická pro každou společnost a odlišuje ji od ostatních společností na trhu v očích jejich obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti.

Obecné zásady firemní kultury

 • celkový charakter firmy a jejich pracovníků navenek
 • atmosféra uvnitř firmy ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy
 • vztahy mezi zaměstnanci
 • zavedené zvyklosti, rituály a ceremoniály využívané ve firmě
 • sdílené hodnoty, které se projevují v obecných vzorcích chování a jednání všech pracovníků
 • soubor vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, postupů a zvyklostí

Některé charakteristické prvky firemní kultury

 • maximální vstřícnosti k zákazníkům – vstřícný přístup zaměstnanců k zákazníkům (viz obchodní řád a reklamační pravidla)
 • důraz na děti – ve formě dětských koutků, přebalovacích pultů, dětské nabídky
 • věrnostní výhody pro členy – věrnostní karty, slevové programy, bonusy
 • ekologický přístup – součástí tzv. environmentálního managementu
 • důsledné dodržování legislativních nařízení (obchodní zákony, bezpečnostní a protipožární opatření, management kvality ad.)
 • soubor pravidel a nařízení pro zaměstnance, vypracovaná strategie pro lidské zdroje – systém přístupu k najímání nových pracovníků, budování jejich kariérního růstu
 • vypracovaná strategie přístupu k obchodním partnerům
 • vypracování obchodní a marketingové strategie
 • komunální politika, sponzoring, dobročinnost

Smysl firemní kultury

Z pohledu zákazníka

 • prostřednictvím firemní kultury zákazník tuší, co může od dané společnosti a jejich zaměstnanců čekat (v kladném či záporném smyslu)
 • toho využívají např. velké mezinárodní řetězce (zákazník může navštívit jejich pobočku v kterémkoli městě světa a setká se s obdobnou nabídkou služeb i postojem zaměstnanců k zákazníkům)

Z pohledu obchodních partnerů

 • díky firemní kultuře obchodní partner tuší, co může od společnosti a jejich zaměstnanců čekat – např. při jednání s divizí se dají očekávat stejné podmínky a přístup jako při jednání s centrálou dané společnosti

Z pohledu stávajících a potenciálních zaměstnanců

 • firemní kultura může fungovat jako výrazný prvek pro získávání nových zkušených pracovníků
 • např. atraktivita pracovní nabídky v dané společnosti i za nižších platových podmínek za předpokladu „skvělé pracovní atmosféry“ v dané společnosti
 • důvěra v postupy firmy v případných nestandardních situacích jako je dlouhodobá nemoc, mateřská či rodičovská dovolená, úmrtí v rodině nebo při běžných personálních záležitostech Þ „zaměstnanci vědí, co mohou od společnosti očekávat“

Kdo vytváří firemní kulturu

 • firemní kulturu z části vytváří zaměstnavatel, respektive vedení společnosti, svými rozhodnutími, a z části ji vytvářejí zaměstnanci, skupiny zaměstnanců nebo silné vůdčí osobnosti z řad zaměstnanců, a to bez přímého zásahu zaměstnavatele
 • zaměstnavatel může firemní kulturu vytvářet přímo, záměrně, různými nařízení (např. zavedení pravidel odívání, tzv. dress code)
 • zaměstnavatel může firemní kulturu vytvářet rovněž nepřímo, nechtěně (např. příkaz snížit míru reklamací pod určitou hranici nevyhnutelně povede k méně vstřícnému jednání se zákazníky, odmítání některých oprávněných reklamací, atd.)
 • firemní kultura by měla být vytvářena shora, tedy organizovaně, cíleně, plánovaně (od nejvyššího vedení přes vedoucí jednotlivých úseků, týmů ke každému jednotlivému pracovníkovi)
 • předpokladem je strategie a poslání, hodnoty a vize
 • každé manažerské rozhodnutí (na libovolné úrovni řízení) by mělo být posuzováno v kontextu firemní kultury a jejich předepsaných/vžitých pravidel
 • význam zpětné vazby od zaměstnanců – zaměstnanci mohou vytvářet firemní kulturu například společnými víkendovými pobyty, tzv. team-buildingy, jejichž cílem je utužení kolektivu

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *