Zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Pokud zaměstnavatelé tuto podmínky nesplňují, mají možnost tzv. náhradního plnění, kterým je odebírání výrobků nebo služeb od subjektů, které zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 50 % osob se zdravotním postižením. Dosud bylo povinností zaměstnavatelů přikládat k Oznámení o plnění povinného podílu přílohu, ve kterém museli uvádět identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byla dodávka uskutečněna.

Novinkou v této oblasti je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění.

Dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží stanovené údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Údaje za období od 1.1.2017 do 28.7.2017 měli dodavatelé povinnost vložit do centrální evidence do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 28.9.2017.

To znamená, že zaměstnavatelé budou tak jako dosud do 15. 2. ohlašovat Úřadu práce na předepsaném formuláři, zda a jaký způsobem splnili povinný podíl, ale v případě náhradního plnění nebudou již muset uvádět konkrétní údaje k jednotlivým dodávkám. Tyto informace budou obsaženy v elektronické evidenci.

Bližší informace naleznete na stránkách MPSV ČR.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: