V jakém oboru můžete podnikat: Jak správně vybrat, co nechat zapsat do živnostenského rejstříku?

Jak správně vybrat, které živnosti nechat do rejstříku zapsat?

Pokud máte zvoleno, v jakém oboru chcete začít podnikat, je třeba se ještě zamyslet nad tím, jaké veškeré činnosti budou s běžným provozem podniku spojeny. V některých případech byste se mohli dostat mimo rámec svého živnostenského oprávnění a vystavit se riziku sankcí ze strany živnostenského úřadu.

Na podnikatele, který by překročil rozsah svého živnostenského oprávnění, by se totiž nahlíželo stejně jako na toho, kdo živnostenské oprávnění vůbec nemá. Překročením rozsahu by se dopustil neoprávněného podnikání. To, jaký má podnikatel rozsah oprávnění úřady posuzují podle toho, jak je definován předmět podnikání uvedený ve výpise z živnostenského rejstříku.

Pokud má ale podnikatel zapsán živnost volnou (jakožto „Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), uplatní se § 28 odst. 1 živnostenského zákona, věta druhá. Pak je podnikatel oprávněn k výkonu všech činností uvedených v příloze č. 4 zákona. Rozsah oprávnění je tedy důležitý především s ohledem na vymezení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Vždy je ale lepší nechat i u volných živností doplnit obory, v nichž chcete podnikat, například z důvodu vyšší důvěryhodnosti u potenciálních zákazníků.  

Vodítko, co vše je zahrnuto pod vámi zvolený předmět živnosti, poskytne nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Nařízení vlády definuje, co je náplní živností a doplňuje, co do náplně ještě spadá a co již ne.

Například hostinskou činnost jakožto řemeslnou živnost nařízení vlády definuje jako činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. Zároveň ale uvádí, že je možné v rámci živnosti poskytovat i ubytování ve všech typech ubytovacích zařízení, doplňkový prodej (tabákových výrobků, upomínkových předmětů a předmětů hygienické potřeby) a zapůjčování společenských her, jakož i provozování kulečníku nebo bowlingu a dalších her.

Ubytovací služby lze však provozovat také samostatně v rámci živnosti volné.

V případě, že si po přečtení nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností stále nejste jisti, je možné doptat se přímo úředníků na živnostenském úřadě. V souladu s § 34 odst. 3 živnostenského zákona rozhodne v pochybnostech o rozsahu oprávnění na žádost podnikatele živnostenský úřad.

Co s sebou na živnostenský úřad?

Ohlásit živnost nebo požádat o vydání koncese je možné na jakémkoliv živnostenském úřadě, není tedy nutné vázat se na úřad dle místa bydliště.

Ohláška živnosti a žádost o koncesi se podává prostřednictvím tzv. jednotného registračního formuláře (JRF). Je možné vyplnit jej předem nebo zaslat na živnostenský úřad elektronicky. V případě elektronického podání by bylo nutno dokumenty, které se k registračnímu formuláři přikládají, zaslat též v elektronické podobě, tj. nechat na Czech Pointu provést jejich autorizovanou konverzi. Nejjednodušší se jeví osobní návštěva živnostenského úřadu, kdy úředník vyplní formulář za vás, čímž se eliminují možné chyby, a také je možné se doptat na další záležitosti.

Prostřednictvím JRF je možné provést i registraci u České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. V případě, že má být podnikání pouze vedlejší činností, je nutné to na živnostenském úřadě též nahlásit, aby vám příslušná okresní správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna nevyměřily minimální zálohy pojistného. V případě vedlejší činnosti se totiž při zahájení podnikání zálohy neplatí.

Živnostenský úřad za vás může rovněž provést registraci na finanční úřad. Ta se ale neprovádí prostřednictvím JRF, ale používá se speciální formulář finanční správy. 

S sebou na živnostenský úřad je třeba vzít si občanský průkaz a doklady prokazující odbornou způsobilost. Dále bude třeba předložit doklad o tom, že byl zaplacen správní poplatek, který činí 1 000 Kč, je-li prováděno ohlášení jednoho typu živnosti. V případě, že osoba plánuje umístit sídlo do jiných prostor, než je adresa trvalého pobytu, je třeba předložit též doklad, který bude prokazovat právní důvod užívání prostor (kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu).

U ohlašovací živnosti je možné zahájit činnost dnem ohlášení. Právo podnikat je subjektivním oprávněním podnikatele. Již nejsou vydávány živnostenské listy ve fyzické podobě, ale jako průkaz oprávnění slouží výpis z živnostenského rejstříku. Výpis z rejstříku živnostenský úřad vydá, anebo zašle poštou na adresu žadatele, a to do 5 pracovních dnů od provedení ohlášky. Pokud byl v minulosti podnikateli vydán živnostenský list, lze jím oprávnění nadále prokazovat až do okamžiku vydání prvního výpisu z živnostenského rejstříku. Tento výpis vydá živnostenský rejstřík na žádost podnikatele.

U koncesovaných živností má být o udělení či neudělení koncese rozhodnuto do 30 dnů.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: