Praktické příklady výpočtu exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců v roce 2020

K našemu poslednímu článku „Jak vypočítat exekuční srážky ze mzdy v roce 2020“ jsme pro Vás připravili praktické příklady.

Přehled částek pro výpočet exekučních srážek

  Pro rok 2020
Součet životního minima a normativních nákladů
na bydlení
9.912,00 Kč
Nezabavitelná částka na povinného (tj. 2/3 ze součtu
životního minima a normativních nákladů na bydlení)
6.608,00 Kč
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(tj. ¼ z nezabavitelné částky na povinného)
1.652,00 Kč
Částka, nad kterou je možné srazit zbytek čisté mzdy
bez omezení
19.824,00 Kč

Pravidla pro výpočet exekučních srážek

  1. Od čisté mzdy odečteme nezabavitelné částky, a to na povinného (6.608,00 Kč), případně také manžela a každé dítě (na každého z nich 1.652,00 Kč)

Při výpočtu se musí celková nezabavitelná částka zaokrouhlovat vždy na celé koruny nahoru. Aktuálně vychází na celé koruny, ale pokud dojde ke změně ve výši životního minima nebo normativních nákladů na bydlení, již tomu tak být nemusí.

  • Rozdíl čisté mzdy a nezabavitelné částky, která se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, se poté porovnává se dvojnásobkem základní částky, tj. dvojnásobkem součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (19.824,00 Kč)
  • Rozdíl mezi čistou mzdou a celkovou nezabavitelnou částku
    • Je roven nebo nižší než 19.824,00 Kč: pak se zaokrouhlí směrem dolů na celé koruny na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na tři třetiny.  
    • Je vyšší než 19.824,00 Kč: pak se rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance srazí bez omezení. Částka 19.824 je přímo dělitelná třemi, jedna třetina této částky je 6.608,00 Kč.  

Pravidla provádění srážek

Třetí třetina se vyplatí povinnému.

Při rozdělování první a druhé třetiny zbytku čisté mzdy je nutno zkoumat též pořadí pohledávek podle data doručení plátci mzdy. Vede-li se exekuce pro pohledávky výživného, uspokojí se bez ohledu na pořadí ze druhé třetiny nejprve pohledávka výživného a následně teprve ostatní přednostní pohledávky podle pořadí doručení rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí plátci mzdy.

Druhá třetina se použije vždy jen na pohledávky přednostní.

První třetina se použije na úhradu buď přednostní, anebo nepřednostní pohledávky podle toho, v jakém pořadí byly dlužníkovi doručeny.

Příklady nezabavitelných částek

  • Zaměstnanec svobodný, bezdětný: celková nezabavitelná částka je 6.608,00 Kč
  • Zaměstnanec vyživuje dítě: celková nezabavitelná částka je 6.608,00 Kč + 1.652,00 Kč = 8 260 Kč
  • Zaměstnanec vyživuje manželku a dvě děti: celková nezabavitelná částka je 6.608 Kč + 1.652 Kč + 1.652 Kč + 1.652 Kč = 11 564 Kč

Příklad číslo 1

Zaměstnanec má čistou měsíční mzdu 35.800,00 Kč, je svobodný a bezdětný. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 135.000,00 Kč, která představuje nepřednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

35.800,00 Kč (čistá mzda) – 6.608,00 Kč (nezabavitelná částka na povinného zaokrouhlená na celé Kč nahoru) = 29.192,00 Kč.

29.192,00 Kč je vyšší než 19.824,00 Kč. Rozdíl ve výši 9.368,00 Kč. Tento rozdíl je možné srazit bez omezení.

Následně je zbývající část, 19.824,09 Kč rozdělena na tři třetiny po 6.608,00 Kč. Třetí třetina se vyplatí dlužníkovi. Vzhledem k neexistenci přednostních pohledávek se dlužníkovi vyplatí též druhá třetina.

Nepřednostní pohledávka bude uhrazována z první třetiny ve výši 6.608,00 Kč a částky 9.368,00 Kč. 

Závěr

Dlužníkovi bude sraženo celkem 15.976,00 Kč ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude ze mzdy vyplacena částka 19.824,00 Kč.

Příklad číslo 2

Zaměstnanec má čistou mzdu 17.000,00 Kč. Vyživuje manželku a nezaopatřené dítě. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 40.000,00 Kč, jedná se o přednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

17.000,00 (čistá mzda) – 9.912,00 Kč, tj. součet nezabavitelných částek (6.608 Kč + 1.652 Kč + 1.652 Kč) = 7.088,00 Kč. Tato částka je nižší než 19.824,00 Kč.

Částka 7.088,00 Kč zaokrouhlíme na celé koruny dolů na částku dělitelnou třemi. Půjde o částku 7.086,00 Kč, kterou rozdělíme na tři třetiny po 2.362,00 Kč. Dlužníkovi bude vyplacena třetí třetina včetně částky 2 Kč, která vznikla zaokrouhlováním.

Druhá třetina, stejně jako třetina první bude určena k úhradě přednostní pohledávky.

Závěr

Dlužníkovi bude sražena částka 4.724,00 Kč k úhradě přednostní pohledávky (součet druhé třetiny 2.362,00 Kč a první třetiny 2.362 Kč) ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude vyplacena částka 12.276,00 Kč (tj. rozdíl mezi čistou mzdou 17.000,00 Kč a částkou 4.724,00 Kč, která má být sražena).

Ke stejnému výsledku lze dospět, pokud sečteme částky 2.362,00 Kč (třetí třetina) + 9.912,00 Kč součet nezabavitelných částek + 2,00 Kč zaokrouhlovací rozdíl = 12.276,00 Kč.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: