Maximální rozsah práce na dohody od roku 2015

Zavádí se nová sankce za překročení rozsahu práce na dohody konané mimo pracovní poměr. Kolem dohod však existuje řada informací a nesprávných právních výkladů.

Od ledna 2015 je účinná novela zákona o inspekci práce, která zavádí sankci za překročení maximálního rozsahu práce v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Podle nového ustanovení §12 a 25 zákona o inspekci práce písm. c, se zaměstnavatel fyzická osoba dopustí přestupku nebo zaměstnavatel právnická osoba správního deliktu tím, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Sankce přitom není nikterak nízká, může činit až 2.000.000,- Kč.

Novela zákona o inspekci práce

  • Dohoda o provedení práce – rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce, na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
  • Dohoda o pracovní činnosti – sjednává se maximálně v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě musí být uzavřen sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

1. Uzavírá se pouze jedna dohoda ročně?

Zaměstnavatel může s tímtéž zaměstnancem, uzavřít i více dohod o provedení práce v témže kalendářním roce, avšak celkový počet hodin, na které se všechny tyto dohody uzavírají, nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok – tedy např. jedna dohoda bude uzavřena na 100 hodin, další na 120 a třetí na 80.

2. Musí být na každý kalendářní rok nová dohoda?

Není nutné dohodu o provedení práce uzavírat pouze na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud bude taková dohoda uzavřena například od 1. září do 30. listopadu následujícího roku, pak v prvém i druhém kalendářním roce lze na ni odpracovat vždy maximálně 300 hodin.

3. Je rozdíl ve sjednání na 300 nebo maximálně 300 hodin?

Podle §75 zákoníku práce platí, že rozsah práce, na který, se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Jestliže tedy v prvé dohodě o provedení práce bylo sjednáno „ 300 hodin v kalendářním roce“, nelze již druhou takovou dohodu v témže kalendářním roce mezi tímtéž zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednat. Pokud by však prvá dohoda o provedení práce byla sjednána na „maximálně 300 hodin, v kalendářním roce“ a odpracováno na ni bylo méně než 300 hodin, lze druhou takovou dohodu na zbývající neodpracované hodiny sjednat.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *