Kdo hradí náklady vstupní lékařské prohlídky?

K datu 1. dubna 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a související vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. K tomuto dni bylo také hrazení vstupních prohlídek vyňato z rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Kdo v současné době hradí náklady vstupní lékařské prohlídky?

Podrobení se vstupní lékařské prohlídce je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohl uchazeč o zaměstnání u zaměstnavatele zahájit výkon práce. Pokud by se této prohlídce nepodrobil, zaměstnavatel má povinnost zaměstnance k výkonu práce nepřipustit.

Vstupní prohlídku provádí lékař, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o výkonu pracovnělékařské péče. V případech, kdy by vykonávaná práce byla zařazena do první kategorie rizikovosti a lze ji tedy charakterizovat jako bezrizikovou, neboť zde nejsou přítomny faktory, které by mohly mít nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance, je možné, aby vstupní lékařskou prohlídku provedl také obvodní lékař zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce, pokud uzavírá se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, je provedení této prohlídky nutné pouze v případě, že bude zaměstnanec vykonávat práci, která je klasifikována jako práce riziková. Kategorizace prací je prováděna v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Avšak i u dohod může zaměstnavatel provedení vstupní lékařské prohlídky požadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání.

Úhrada nákladů vstupní lékařské prohlídky je upravena v § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. S účinností k 1. dubnu 2012 bylo uzákoněno:
„Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li právní předpis jinak.
Věta první a věta druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.“

S účinností od 1. listopadu 2017 znění § 59 odst. 2 novelizované zákonem č. 202/2017 uvádí toto:
„Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.
Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak.
Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.“

Podle původního znění bylo možné, aby zaměstnavatel zaměstnanci náklady lékařské prohlídky neuhradil, pokud by si tak sjednali. Právo však musí poskytovat ochranu slabší smluvní straně, jíž je zaměstnanec, proto bylo přistoupeno k novelizaci. Odchylné ujednání se připouští, ale pouze ve prospěch uchazeče o zaměstnání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady vstupní lékařské prohlídky hradí zaměstnavatel, pokud prohlídku provádí poskytoval pracovnělékařské péče. Ten zhodnotí zdravotní stav uchazeče o zaměstnání na základě odborného vyšetření. K posouzení si vyžádá též výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o uchazeči o zaměstnání jeho registrujícím lékařem. Tento úkon podléhá poplatkové povinnosti. Ve výše uvedeném případě je možné, aby posouzení zdravotní způsobilosti provedl i registrující praktický lékař, jemuž jsou náklady hrazeny uchazečem o zaměstnání napřímo.

V souladu s § 59 odst. 2 má zaměstnavatel tyto náklady uchazeči o zaměstnání refundovat v případě, že je s ním uzavřena pracovní či obdobná smlouva (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Odchylné ujednání stran je možné pouze ve prospěch uchazeče o zaměstnání, jemuž může potenciální zaměstnavatel uhradit náklady lékařské prohlídky i v případě, kdy by tento uchazeč pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem neuzavřel.

Zaměstnavatel naopak musí vždy nést náklady na vstupní lékařskou prohlídky osoby, s níž pracovněprávní vztah uzavře, a to ať již přímo jako náklad pracovnělékařské péče uplatňovaný ze strany poskytujícího lékaře, anebo nepřímo refundací finančních prostředků, které zaměstnanec uhradil svému registrujícímu praktickému lékaři za provedení vstupní prohlídky či za vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: