Jaké jsou podmínky pro státní podporu pro rekvalifikaci

Profesní rekvalifikace umožňuje získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání prohloubením dosavadní kvalifikace, jejím udržováním nebo obnovením. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace vychází Schvalovací komise Úřadu práce z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Dle aktuálně platných pravidel je pro každého zájemce o uchazeče o zaměstnání evidovaného na Úřadu práce vyčleněna maximální finanční částka 50 000 Kč na profesní rekvalifikaci. Jaké podmínky však musí uchazeči splňovat, aby získali nárok na úhradu kurzovného?

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu:

  • Registrace v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • Odpovídající vstupní kvalifikační předpoklad pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se uchazeč chce vzdělávat – např. příslušný stupeň vzdělání nebo některé konkrétní znalosti a dovednosti
  • Zdravotní způsobilost jak pro absolvování rekvalifikačního kurzu, tak pro výkon nové profese
  • Splnění podmínky, že „rekvalifikace musí být potřebná“, což znamená, že dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  • Splnění podmínky, že „rekvalifikace musí být účelná“, tedy po ukončení rekvalifikace musí existovat reálná šance na získání zaměstnání

Při splnění výše uvedených podmínek uzavře Úřad práce ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání písemnou dohodu o rekvalifikaci. V takovém případě jsou náklady na rekvalifikaci (poplatek za kurz) hrazeny ze zdrojů Úřadu práce. Hrazení rekvalifikace Úřadem práce není nárokové a vždy záleží na zvážení příslušného Úřadu práce, zda rekvalifikaci zaplatí.

Okolnosti, za kterých zaniká uchazeči nárok na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací Úřadem práce:

  • Uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci nedokončí vybraný kurz bez vážných důvodů
  • Uchazeč nebo zájemce po absolvování rekvalifikace odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci
  • V obou výše zmíněných případech je uchazeč nebo zájemce povinen uhradit náklady spojené s rekvalifikačním kurzem v plné výši

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *