Firemní styl a reprezentace společnosti

Firemní styl neboli korporátní identita, anglicky „corporate identity“, označuje soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. V podstatě se jedná o součet vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji odlišují od jiných organizací. Základním pilířem firemní filozofie je tak snaha o jedinečnost a odlišení od konkurence. Mezi základní prostředky firemní identity patří firemní design, firemní komunikace a firemní kultura.

Na čem závisí firemní styl

 • názvy, normy, ideje a systémy organizace
 • zveřejnění identity – komunikace směrem k veřejnosti, snaha dostat se do povědomí
 • budování image – účinnost firemního stylu na vnitřní a vnější okolí

Základním pilířem každého firemního stylu by měla být firemní filozofie. Každá společnost by měla mít vypracovanou takovou obchodní a marketingovou koncepci, která by ji odlišila od konkurence a zdůraznila v očích veřejnosti její jedinečnost. Smyslem firemní filozofie je, aby si veřejnost, konkrétně zákazník, vytvořil v paměti pozitivní obraz této společnosti. Image má totiž velký vliv při rozhodování zákazníka o volbě značky produktu.

Přínosy firemního stylu

 • prezentace firemní originality – jedinečnost a specifičnost
 • prestiž a pozitivní image společnosti
 • komplexnost a systémovost
 • stabilita a dlouhodobé působení dovnitř i navenek
 • ztotožnění se zaměstnanci a spolupracovníky
 • urychlení a zefektivnění komunikace a propagace firmy

Základní prostředky firemního stylu

 • firemní design (corporate design)
 • firemní komunikace (corporate communication)
 • firemní kultura (corporate culture)

Firemní design

 • jednotný vizuální styl – soubor vizuálních hodnot používaných v komunikaci uvnitř, ale zejména vně firmy – tedy graficky zpracovaná vizuální tvář firmy
 • tvoří podstatu vizuální identity společnosti
 • na jeho základě můžeme firmu identifikovat a odlišit ji od ostatních firem
 • prvky grafického designu – název firmy a způsob jeho prezentace, logo nebo logotyp, firemní barvy, uniformy, letáčky, vizitky, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny, dále webové stránky, reklamní hesla a postupy, značku pro zviditelnění a odlišení produktu nebo grafiku obalů
 • jednotný vizuální styl dané společnosti vytváří grafický designér
 • využívání firemního designu definuje grafický manuál, který obsahuje souhrn grafických pravidel

Firemní komunikace

 • zahrnuje komunikační prostředky pro komunikaci s vnějším i vnitřním prostředím a všechny formy chování, jimiž firma o sobě něco sděluje
 • např. public relations (PR neboli oddělení pro styk s veřejností), corporate advertising (korporátní poradenství), human relations (HR neboli oddělení lidských zdrojů), investor relations (vztahy s investory), vnitropodnikovou komunikaci ad.
 • cílem firemní komunikace je vhodné oslovení jednotlivých cílových skupin tak, aby byly vytvořeny pozitivní postoje k firmě
 • významná je analýza komunikace prováděná na základě sběru dat

Firemní kultura

 • zahrnuje celkový charakter firmy a jejich pracovníků navenek, atmosféru firmy ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy
 • řadíme sem vztahy mezi zaměstnanci, zvyklosti, rituál a ceremoniály využívané ve firmě, a hodnoty, které se projevují v obecných vzorcích chování a jednání všech pracovníků
 • obecně se tak jedná o soubor vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, postupů a zvyklostí uplatňovaných ve firmě
 • charakteristická pro každou společnost – prvek, který ji odlišuje od ostatních společností v očích jejich obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *