Účetní výrazy v angličtině – Výkazy účetní závěrky

Také v anglofonních zemích musí účetní závěrka obsahovat předepsané výkazy. Tento článek přináší jejich přehled. Můžete porovnat, jak se liší od našich českých výkazů. Můžete si také vyzkoušet, jak se orientujete v účetních výrazech v angličtině.

Annual financial statements

Following basic statements are normally prepared by profit-making organisations to be presented to auditors, investors or creditors:

Balance sheet… (statement of financial position, statement of net worth) 

…provides a snapshot of assets, liabilities and owner´s (or stockholders´) equity of the accounting entity at a point of time. 

Profit and loss account (P&L report, income statement)

This statement shows the diference between the revenues and business expenses generated within a given period of time (fiscal year). It includes items such as revenue from the sale, depreciation or income taxes.

Statement of cash flows

…reports inflows and outflows of cash during the accounting period. There are three categories: CFO (cash flow from operating activities), CFI (cash flow from investing activities) and CFF (cash flow from financing activities). The result of the three calculations is used to determine the total change in cash and marketable securities.

Statement of changes in equity (statement of retained earnings)…

details dividend payments to shareholders, gains and losses recognized directly in equity or increase and decrease in capital reserves.

Notes to the financial statements

…include additional information and help explain specific items or accounting methods.

Slovníček anglických účetních výrazů:

 • balance sheet = rozvaha
 • assets = aktiva
 • liabilities = pasiva
 • stockholders = podílníci, akcionáři
 • equity = jmění, vlastní kapitál
 • accounting entity = účetní jednotka
 • profit and loss account = výkaz zisku a ztráty
 • revenue(s) = příjmy
 • expenses = výdaje, náklady
 • depreciation = odpisy
 • taxes = daně
 • statement of cash flows = přehled o peněžních tocích
 • statement of changes in equity = přehled o změnách vlastního kapitálu
 • retained earnings = nerozdělený zisk
 • shareholders = podílníci, akcionáři
 • notes to the financial statements = příloha k účetní závěrce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *