Zásady vedení účetnictví a účetní doklady

Účetnictví je otevřená kniha podniku, ze které lze snadno vyčíst, jak si firma vede a co od počátku své existence vybudovala. Sledujeme jím náklady a výnosy, z nich pak hospodářský výsledek a také sledujeme stav i pohyb majetku a závazků.

Abychom toto vše z účetnictví vyčetli za celou dobu jeho vedení, je nutné zajistit, aby bylo:

 • Správné – dodržujeme veškeré právní předpisy
 • Úplné – účtujeme o každé situaci ve firmě
 • Průkazné – účtujeme na základě účetních dokladů
 • Srozumitelné – každý účetní případ přesně popisujeme
 • Přehledné a trvanlivé – účtujeme chronologicky tak, aby se v něm dalo číst i po letech
 • Vedeno v české měně a v českém jazyce – musí mu každý uživatel rozumět

Účetní zásady

Abychom dokázali zajistit všechny výše uvedené body musíme dodržovat tyto účetní zásady:

 • Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti – popisujeme skutečný stav, nezapomínáme na inventury
 • Akruální princip – účetní případy zasazujeme do správných účetních období
 • Princip podvojnosti a souvztažnosti – účtujeme na dvě různé strany dvou různých účtů
 • Zásada opatrnosti – předvídáme, někdy účtujeme i o tom, co se teprve stane
 • Dokladovost a inventarizace – vše, o čem účtujeme, dokládáme účetními doklady
 • Okamžik uskutečnění účetního případu – účtujeme k datu, kdy opravdu o účetním případu účtuji
 • Zákaz kompenzace – účtujeme o všech nákladech, výnosech, závazcích i pohledávkách, i když druhá strana účtuje za podobných podmínek i nám (to neplatí o finančním vyrovnání)
 • Stálost metod – pokud se rozhodneme účtovat a počítat jistým způsobem, tento způsob používáme dlouhodobě
 • Zásada historické pořizovací ceny – dům pořízený za 5 mio eviduji stále za 5 mio, i když se jeho tržní cena změnila
 • Zásada bilanční kontinuity – počáteční stavy nového účetního období navazují na konečné stavy období minulého
 • Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky – účetnictví se vede po celou dobu existence firmy

Účetní doklady

Účetní doklady potřebujeme jako podklad pro účtování, mohou mít i elektronickou podobu a musí mít předepsané náležitosti:

 • Druh dokladu, obsah účetního případu, částka, datum vystavení, datum uskutečnění účetního případu, podpisy osob, které odpovídají za účetní případ i za zaúčtování

Některé účetní doklady mohou být i doklady daňovými. Daňové doklady rozlišujeme na:

 1. Zjednodušené – obvykle při platbě hotově, nejčastěji paragon
 2. Běžné – typická je faktura

I daňové doklady mají své náležitosti, např. označení firmy, DIČ, sazbu daně, částku,….

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: