Archiv autora: Daniela Bendová

Postavení zadluženého dědice v pozůstalostním řízení

Článek se zabývá specifickým postavením dědice v úpadku a jeho povinnostmi v průběhu dědického řízení. Pokud je účastníkem pozůstalostního řízení dědic, který je zadlužený ve smyslu insolvenčního zákona, tj. je v úpadku (v insolvenci) vztahují se na něj v celém průběhu tohoto řízení a zejména pak při vypořádání zůstavitelem zanechaného majetku zvláštní pravidla a povinnosti. Níže uvádím ty zásadní: […]

Celý článek

Odmítnutí dědictví a další možné způsoby, jak nedědit

Odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví a zřeknutí se dědického práva – tři zákonné instituty, které potenciálnímu dědici zemřelého umožňují nedědit, byť mu dědické právo svědčí. Zda má dědic, který nechce dědictví přijmout, učinit prohlášení o jeho odmítnutí, vzdát se ho či se ho zříci, závisí na důvodech, které ho k rozhodnutí nedědit vedou, a také na skutečnosti, zda […]

Celý článek

Odvolání daru a jeho vrácení dárci

Popis situací, za kterých se dárce může domáhat vrácení daru, který poskytl obdarovanému. Odvolání pro nevděk a odvolání pro nouzi – zákonné podmínky, které je třeba splnit, příklady z praxe. K napsání tohoto článku mě přivedla klientka, která se přišla poradit, jak vydědit svého syna. Před časem mu do osobního vlastnictví darovala dům s tím, že předpokládala, […]

Celý článek

Dědění družstevního podílu v praxi

Otázky spojené s děděním družstevního podílu (družstevního bytu) v rámci pozůstalostního řízení. Nástin situací, které mohou nastat, a návod k jejich řešení. Na téma dědění družstevního podílu lze na internetu dohledat celou řadu více či méně podrobných článků osvětlujících tuto problematiku z pohledu zákona, nicméně jak konkrétně přechod družstevního podílu ze zůstavitele na dědice probíhá v těchto článcích nenajdeme. Přitom […]

Celý článek

Vydědění potomka – užitečné tipy „jak na to“

Formální náležitosti listiny o vydědění. Koho lze vydědit a za jakých podmínek. Důsledky vydědění pro další generaci. Vydědění mlčky a po právu. Nevím, kolikrát už jsem ve své praxi slyšela prohlášení: „Sepsat listinu o vydědění není nic těžkého. Ostatně, stačí se podívat na internet a zde si snadno najdu hned několik vzorů, ze kterých si prostě jeden […]

Celý článek

Vydědění potomka – zákonné důvody pro vydědění v praxi

Výčet důvodů, pro které lze potomka vydědit a jejich detailní rozbor. Ukázky situací, kdy ani precizně formulovaný důvod vydědění nemusí mít zamýšlené následky. Příklady z praxe. Listinou o vydědění je potomek zbaven práva na podíl na majetku po svém zemřelém rodiči, na který by měl jinak přímo ze zákona nárok. Protože však nelze akceptovat, aby k vydědění […]

Celý článek