Pohledávky v dani z příjmů právnických osob

Pohledávkou rozumíme právo věřitele požadovat po dlužníkovi úhradu za poskytnuté plnění. Účetnictví funguje na akruální bázi, to znamená, že výnos vzniká k datu poskytnutí služby, k datu dodání zboží. Výnosy se zdaňují v období, do kterého věcně a časově spadají. Z hlediska zákona o daních z příjmů osoby vedoucí účetnictví zdaňují výnosy bez ohledu na to, zda již plnění odběratel […]

Celý článek

Rozhovor s fotografkou Květou Závadovou

Přinášíme Vám rozhovor s fotografkou Květou Závadovou. Sešli jsme se ve vinárně U Anežky v Praze na vernisáži výstavy fotografií. Výstava nese název „Street Dreamers“. Naše vzdělávací centrum ji podpořilo sponzorským darem. Vaše poslední výstava má název Street Dreamers, proto se musím zeptat-o čem sníte, když chodíte ulicemi? Chtěla bych dělat jen dobré fotky, záleží přece […]

Celý článek

Rozhovor s fotografem Pavlem Dufkem

O snění na ulici, o snění v noci a taky o fotkách jsme si povídali s fotografem Pavlem Dufkem. Náš rozhovor se uskutečnil  u příležitosti vernisáže výstavy fotek Street Dreamers, kterou naše vzdělávací centrum finančně podpořilo. Vaše poslední výstava má název Street Dreamers, proto se musím zeptat – o čem sníte, když chodíte ulicemi? O […]

Celý článek

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 došlo k revizi termínů pro podání přiznání k dani z příjmů. Přibyl jeden další termín a zmírnily se podmínky pro odklad termínu při udělení plné moci daňovému poradci. 1. dubna Dlouhé roky se daňové přiznání podávalo do 31. března. V roce 2011 vstoupil v účinnost nový zákon Daňový řád, který termín posunul o jeden den, a to na […]

Celý článek

Účetní angličtina: How to describe graphs – 1

Obrázky a další vizuální prvky jsou vítaným oživením prezentací a pokud mluvíme o číselných hodnotách, například vývoji cen, grafy a diagramy nám pomohou přitáhnout pozornost posluchačů. Naučte se slovíčka a fráze, se kterými takovou prezentaci hravě zvládnete i v angličtině. 1. Přiřaďte k sobě slovesa s opačným významem fall / get worse / go down […]

Celý článek

Obchodní angličtina: Cold email

Ačkoli se tento typ komunikace v angličtině nazývá „studený“, může to být začátek docela přátelské pracovní spolupráce. Je to obchodní e-mail, kterým chceme navázat kontakt s nějakou společností a nabídnout jí svůj produkt či svoje služby. Nebo takový e-mail posíláme do personálního oddělení firmy s dotazem na volné pracovní pozice. Vzor 1 – Email pro […]

Celý článek

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění

U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a násl. z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (v roce 2022 se jedná o částku […]

Celý článek

Postavení zadluženého dědice v pozůstalostním řízení

Článek se zabývá specifickým postavením dědice v úpadku a jeho povinnostmi v průběhu dědického řízení. Pokud je účastníkem pozůstalostního řízení dědic, který je zadlužený ve smyslu insolvenčního zákona, tj. je v úpadku (v insolvenci) vztahují se na něj v celém průběhu tohoto řízení a zejména pak při vypořádání zůstavitelem zanechaného majetku zvláštní pravidla a povinnosti. Níže uvádím ty zásadní: […]

Celý článek

Zaměstnavatel a důsledky prohraného pracovněprávního sporu ve zdravotním pojištění

Následky neplatného rozvázání pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pokud zaměstnavatel neplatně ukončí se zaměstnancem pracovní poměr (tj. dá mu neplatnou výpověď nebo s ním neplatně zruší pracovní poměr okamžitě či ve zkušební době) a zaměstnanec zaměstnavateli současně bez zbytečného odkladu písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, […]

Celý článek